237/2006

Givet i Åbo den 12 maj 2005

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 5 kap. 10 § 3 mom., 6 kap. 22 § 1 mom., 27 och 31 § samt 10 kap. 13 § 4 mom.,

av dem 6 kap. 22 § 1 mom. sådant det lyder i beslut 1692/1995, 27 § sådan den lyder delvis ändrad i beslut 822/2004, 31 § sådan den lyder i ovan nämnda beslut 1692/1995 och 10 kap. 13 § 4 mom. sådant det lyder i beslut 864/1995, som följer:

5 kap

Prästämbetet

10 §

En präst som är anställd i en församling hör till samma prosteri som denna församling. En präst som är anställd i en kyrklig samfällighet hör till samma prosteri som denna kyrkliga samfällighet. Finns det flera prosterier med samma språk på den kyrkliga samfällighetens område bestämmer domkapitlet till vilket prosteri en präst i den kyrkliga samfälligheten skall höra. En präst som är anställd i den kyrkliga samfälligheten och enligt 2 mom. på språkliga grunder hör till ett annat stift hör dock till ett prosteri i detta stift. Är en präst inte anställd i en församling eller en kyrklig samfällighet, hör han eller hon till samma prosteri som den församling i vilken han eller hon är medlem. En präst, som inte är bosatt på området för det stift som han eller hon hör till, hör till domprosteriet.

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

22 §

Då ansökningstiden för en kyrkoherdetjänst gått ut skall domkapitlet utan dröjsmål pröva de sökandes behörighet till tjänsten och, om inte annat följer av 25 §, upprätta valförslag för kyrkoherdeval.


27 §

När ett valförslag har vunnit laga kraft bestämmer domkapitlet när valet skall förrättas och vidtar även i övrigt de åtgärder som krävs för förrättande av valet. Om endast en sökande är uppförd på förslag, utfärdar domkapitlet fullmakt till tjänsten åt denna.

Domkapitlet förordnar de på förslag uppförda att under på varandra följande söndagar som valprov förrätta högmässogudstjänst i den kyrka som domkapitlet bestämmer. I en tvåspråkig församling skall gudstjänsten förrättas på vartdera språket. Domkapitlet kan av vägande skäl befria en på valförslag uppförd präst att förrätta gudstjänsten.

31 §

Efter att kyrkoherdevalet vunnit laga kraft skall domkapitlet utfärda fullmakt till tjänsten som kyrkoherde åt den som vid valet fått de flesta rösterna, åt en extra valkandidat dock endast, om han eller hon erhållit det antal röster som anges i 8 kap. 1 § 3 mom. i kyrkolagen.

10 kap.

Kyrklig samfällighet

13 §

På församlingsrådet tillämpas också vad som föreskrivs om kyrkorådet i 9 kap. 2, 5 och 7 §.


Detta beslut träder i kraft den 10 april 2006.

Åbo den 12 maj 2005

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.