229/2006

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 273/2003, och 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller systemet med samlat gårdsstöd enligt avdelning III i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan rådets förordning om gårdsstöd.

I kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådet förordning (EG) 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare föreskrivs om systemet med samlat gårdsstöd.

Bestämmelser om systemet med samlat gårdsstöd ingår dessutom i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter om tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan kommissionens förordning I.

2 §
Stödberättigat skifte

Skiften som berättigar till stöd är sådana som jordbrukaren i stödansökan har uppgivit som skiften i jordbruksanvändning och för vilka åker eller permanent betesmark har uppgivits som gårdsstödsegenskap. Också de områden med gårdsstödsegenskapen permanenta grödor för vilka har ingåtts ett avtal eller en förbindelse om non food -produktion eller ett avtal om produktion av energigrödor är stödberättigande skiften.

Stödberättigande skiften är också sådana områden med rörflen och energiträd med kort omloppstid:

1) som har såtts eller planterats mellan den 30 april 2004 och den 10 mars 2005, de nämnda dagarna medräknade, eller

2) på vilka dessa grödor har vuxit då skiftena övergick i jordbrukarens besittning vilket har ägt rum mellan den 30 april 2004 och den 10 mars 2005, de nämnda dagarna medräknade.

Stödberättigandet förutsätter att skiftet är i odlingsbart skick senast den sista dagen för ansökan om gårdsstöd. Med odlingsbart skick avses att inga grundförbättringsåtgärder behöver vidtas på skiftet och att en normal skörd kan produceras på det. För att gårdsstöd skall betalas förutsätts att den 10 månader långa förfogandeperiod som avses i 9 § i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005) uppfylls för skiftet.

Skiften som tas i bruk år 2006 kan i stödansökan inte uppges som åker som tillfälligt inte odlas. Med ett skifte som tagits i bruk år 2006 avses nyröjningar som inte har tagits i bruk för odling före år 2006 eller skiften som omfattas av förbindelse om att inte odla enligt 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994).

3 §
Fastställande av stödrättigheter

Stödrättigheterna fastställs på grundval av de arealer som uppgivits för jordbruksskiftena på stödberättigande basskiften.

4 §
Beräkning av trädningsskyldigheten och det minsta antalet trädesrättigheter i en stödregion

Trädningsskyldigheten beräknas på grundval av de arealer som i stödansökan uppgivits för basskiftenas jordbruksskiften. Då skyldigheten räknas ut beaktas de skiften som berättigar till stöd enligt 2 § och vilkas gårdsstödsegenskap år 2003 är åker. De skiften som beaktas vid beräknandet av skyldigheten behöver emellertid inte uppfylla kravet på en 10 månader lång förfogandeperiod.

Inga trädesrättigheter inrättas om gårdens antal trädesrättigheter i någon stödregion understiger 0,1 hektar.

5 §
Uppfyllande av djurantalet för en särskild stödrättighet

En gård kan beviljas gårdsstöd på grundval av särskilda stödrättigheter om boskapsskötseln fortgår på gården mellan den 1 januari och den 30 september det aktuella stödåret, de nämnda dagarna medräknade, i en omfattning som utgör minst 50 procent av det antal djurenheter av nötkreatur som legat till grund för den gårdsspecifika tilläggsdelen.

Antalet djurenheter av nötkreatur fastställs på grundval av nötdjursregistret. Med nötdjursregister avses ett system för identifiering och registrering av nötkreatur enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 samt jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkning och registrering av nötkreatur (7/1999).

6 §
Gårdar med ekologisk produktion och trädningsskyldigheten

En gård är befriad från trädningsskyldigheten om dess jordbruksproduktion i sin helhet omfattas av det kontrollsystem för ekologisk produktion som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker (336/2005).

Befrielsen från trädningsskyldigheten gäller de trädesrättigheter som har fastställts för gården år 2006. Trädesrättigheter som senare köps eller hyrs till en gård enligt 1 mom. är också befriade från trädningsskyldigheten, om motsvarande åkerareal överförs samtidigt.

7 §
Maximiareal för trädgårdsland

Ett skifte som uppgivits som trädgårdsland kan beviljas gårdsstöd för högst 0,3 hektar per stödansökan på grundval av sådana stödrättigheter som inte är förknippade med några rättigheter enligt artikel 60 i rådets förordning om gårdsstöd.

8 §
Anmälningar som lämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten

Utöver de anmälningar som föreskrivs annanstans skall följande skriftliga anmälningar vid behov lämnas till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten för kommunen:

1) en anmälan om återkallelse av stödansökningar, så som förutsätts i artikel 22 i kommissionens förordning I,

2) en anmälan om att stödvillkoren inte uppfylls, så som förutsätts i artikel 68 i kommissionens förordning I, samt

3) ett avtal om besittningsöverföring i fråga om åker eller en anmälan om innehållet i ett muntligt avtal om besittningsöverföring.

9 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat i ett ärende som gäller gårdsstöd får sökas i den ordning som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

10 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 5 april 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 mars 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.