225/2006

Given i Helsingfors den 30 mars 2006

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 juli 2005 om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd (604/2005) 2 § och bilaga 2 samt

fogas till 5 § ett nytt 4 mom. och en ny 6 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) system med samlat gårdsstöd ett stödsystem enligt avdelning III i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om gårdsstöd,

2) kommissionens förordning II kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system med direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

3) kommissionens förordning III kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror,

4) trädesrättighet en hektarspecifik stödrättighet som beviljas jordbrukare i enlighet med artiklarna 53 och 63.2 i förordningen om gårdsstöd,

5) trädningsskyldighet markanvändning enligt artikel 32 i kommissionens förordning II,

6) träda som är täckt av växtlighet ett skifte med obligatorisk träda som består av grönträda, träda avsedd för utfodring av vilda djur (viltträda), träda avsedd för främjande av landskapets mångfald (landskapsträda) eller non food-träda,

7) mark som berättigar till trädesrättighet sådan jordbruksareal på lägenheten som anges i artikel 54.2 i förordningen om gårdsstöd,

8) referensperiod den period som avses i artikel 38 i förordningen om gårdsstöd, samt

9) stödregion sådan region som avses i rtikel 58.2 i förordningen om gårdsstöd och som fastställs i denna förordning.

5 §
Trädesrättigheter och trädningsskyldigheter

Svartträda och stubbträda kan brytas upp genom att den från och med den 15 juli av miljöskyddsskäl besås med ett ett- eller flerårigt utsäde av vallväxter eller en blandning av utsäde av vallväxter vars skörd inte skördas under såningsåret. Eventuell bearbetning eller förstörning av växtligheten skall ske så sent som möjligt på hösten eller följande vår. De åtgärder som föregår sådden, såsom bearbetning och gödsling, kan inledas före den 15 juli vid sådd för nästa års skörd.

6 a §
Användning av råvaror som bränsle vid jordbruksföretag

En jordbrukare får använda ryps och raps som omfattas av KN-nummer 1205 10 90 som bränsle för att värma upp sitt jordbruksföretag samt för att producera energi eller biobränsle vid sitt jordbruksföretag på det sätt som stadgas i artikel 25 i kommissionens förordning III beträffande stöd för energigrödor och i artikel 146 beträffande användning av uttagen mark för råvaruproduktion.


Denna förordning träder i kraft den 5 april 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 mars 2006

Minister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Michael Nylund

Bilaga 2

SKÄRGÅRDSOMRÅDEN inom stödregion A som tillhör gårdsstödsregionen B―C1

Följande områden i nedan nämnda kommuner:

Borgå Lill-Pellinge, Stor-Pellinge och Sundö

Dragsfjärd Kagsjäla, Kasnäs och Lövö samt tidigare Hitis kommun

Finby Pettu och Utö

Halikko Luotsisaari, Vartsalansaari och Angelansaari samt den del av Kimitoön som hör till Halikko kommun

Ingå Lövö, Orslandet, Storramsjö och Älgsjölandet

Lemu Matalluoto

Nådendal Ekstensholm

Pargas Attu, Björkholm, Heisala, Jermo, Kuggö, Mielisholm, Sorpo och Tammo

Pernå Byön, Killingö, Käldö, Sondarö och Våtskär

Pikis Mjölö

S:t Karins Mjölö

Sagu Österö

Åbo Kulho

SKÄRGÅRDSOMRÅDEN inom stödregion C1 som tillhör gårdsstödsregionen C2―C4

Följande områden i nedan nämnda kommuner:

Enonkoski Ihamaniemi

Hankasalmi öarna Paanala och Tuomari

Heinävesi Hentulansaari och Viitasaari samt ön Luutsalo

Jorois Kostosaari

Kangaslampi Ruotimo

Kerimäki Kokkosaari, Välisaari, öarna Hevossalo och Vehkasalo

Kesälahti Suitsansaari och Suursaari

Korpilahti Jänissaari, Kilvensalo och Rutaniemi

Korsholm Björköby och Replot

Kuopio ön Kortela, öarna Papinsalo, Säyneensalo, Viitasalo och Vaajasalo

Leppävirta Hietasaari, ön Tervassalo, Timonsalo och Vilponsaari

Liperi Karjalansaari, Karhunsaari, Kuussaari, Lapinsaari, Matinsaari, Pesolansaari, Rauansaari och Suursaari

Malax tidigare Bergö kommun

Maxmo områdena utanför fastlandet

Nyslott Ahvionsaari, Kesamonsaari, Kokonsaari, Kongonsaari, Laukansaari, Liistonsaari, Muhansaari, Pesolansaari, Pietolansaari, Ritosaari och Tuohisaari, Kiviapaja samt Mikkolanniemi

Punkaharju Pöllänsaari

Puumala Heinäsensaari, Kurjensalo, Konninsalo, Lieviskä, Liimattala, Lintusalo, Niinisaari, Partalansaari, Rokansaari och Viitasaari

Rantasalmi Hevossalo, Kuokansaari och lägenheten Pikontaipale

Ristiina Harapansalo, Kaijatsaari och Kaita

Ruovesi Jaakonsaari

S:t Michel Paajalansaari och Papinsaari

Sulkava området på andra sidan Vekaransalmi

Suomenniemi Salosaari

Suonenjoki Ärjänsaari

Taipalsaari Kyläniemi, Iso Jänkäsalo och Pieni Jänkäsalo

Vilppula Teerisaari

Östermark Honkasaari och Pukkilansaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.