212/2006

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

Lag om ändring av 2 och 9 a § i lagen om försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/1974) 2 § 1 mom. 7 punkten och 9 a § 4 mom., sådana de lyder, 2 § 1 mom. 7 punkten i lag 452/2001 och 9 a § 4 mom. i lag 751/2000, som följer:

2 §

Försvarsmakten har till uppgift:


7) att delta i militär krishantering enligt vad som bestäms om det i lagen om militär krishantering (211/2006);


9 a §

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte deltagande utomlands i sådan militär krishantering som avses i 2 § 1 mom. 7 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

RP 5/2006
UtUB 1/2006
RSv 22/2006

Helsingfors den 31 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.