199/2006

Given i Helsingfors den 17 mars 2006

Lag om ändring av 2 kap. 6 § och 15 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) ett nytt 4 mom. och till 15 kap. 2 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 kap.

Gemensamma bestämmelser om sjukvårdsersättningar

6 §
Vård som getts utomlands

En förutsättning för att ersättning skall kunna betalas för kostnader som uppkommit utomlands är att undersökningen utförts eller vården getts av en läkare eller en tandläkare eller, på ordination av en läkare eller en tandläkare, av en i 1 kap. 4 § 1 mom. 2 punkten nämnd yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, som i den stat där vården getts har rätt att utöva sitt yrke som legitimerad yrkesutbildad person. För kostnader som uppkommit utomlands kan ersättning betalas också om en åtgärd på ordination av en läkare eller en tandläkare har vidtagits i en sådan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som uppfyller de krav som anges i lagstiftningen i staten i fråga.

15 kap.

Verkställighet

2 §
Ansökan om ersättningar och förmåner samt skyldighet att lämna uppgifter

Om en försäkrad på grund av sjukdom eller av någon annan liknande orsak inte själv kan söka en förmån som avses i denna lag eller annars se till att han eller hon kommer i åtnjutande av de förmåner och rättigheter som hänför sig till lagen och inte heller har någon intressebevakare enligt lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), kan Folkpensionsanstalten godkänna att en anhörig eller någon annan person som i huvudsak sköter om den försäkrade för hans eller hennes talan i ärenden som gäller förmåner enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

RP 217/2005
ShUB 4/2006
RSv 13/2006

Helsingfors den 17 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.