187/2006

Given i Helsingfors den 17 mars 2006

Lag om ändring av lagen om domännamn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 mars 2003 om domännamn (228/2003) 2 §, 3 § 1 punkten och 5 §, av dem 3 § 1 punkten sådan den lyder i lag 241/2005 och 5 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen en ny 4 a § som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Lagen tillämpas på domännamn som slutar på landskoden för Finland (landskoden fi) och landskapskoden för Åland (landskapskoden ax) i datornätet Internet, på domännamnsförvaltningen och på förmedlingen av ansökningar om domännamn.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) domännamn en adressuppgift strax under landskoden fi eller landskapskoden ax i datornätet Internet i form av ett namn som består av bokstäver, siffror eller andra tecken eller en kombination av dem,


4 a §
Förfarande vid ansökan av domännamn

Ett domännamn skall sökas skriftligen hos Kommunikationsverket på en av verket fastställd blankett. I ansökan skall lämnas de uppgifter som behövs för behandlingen av ansökan. Uppgifter som behövs för handläggningen av en fysisk persons ansökan är åtminstone namn, personbeteckning, postadress och e-postadress samt uppgifter om namnservrar som är anknutna till domännamnet.

Kommunikationsverket ger närmare föreskrifter om de tekniska konfigurationer som är nödvändiga för att domännamnet skall fungera.

Sökanden kan ansöka om ett eller flera domännamn. Om samma domännamn söks av flera än en sökande, beviljas namnet den som först ansökt om det.

Domännamn får inte sökas för att lagras i syfte att överlåta dem vidare.

För behandlingen av ansökan skall en avgift betalas. Avgiftens storlek bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). I ansökan skall lämnas en utredning över att avgiften är betald.

5 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av domännamn

Ett domännamn som slutar på landskoden fi beviljas

1) en i Finland registrerad juridisk person eller privat näringsidkare,

2) ett finländskt offentligt samfund, ett statligt affärsverk, en självständig offentligrättslig inrättning, en offentligrättslig förening,

3) en främmande stats beskickning,

4) en person som fyllt 15 år och som har i lagen om hemkommun (201/1994) avsedd hemkommun i Finland och finländsk personbeteckning.

Ett domännamn som slutar på landskapskoden ax beviljas

1) en privat näringsidkare som har i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) avsedd hembygdsrätt eller som har sin hemkommun eller fast driftställe i landskapet Åland,

2) en juridisk person som har fast driftställe eller som är registrerad på Åland,

3) ett offentligt samfund, ett affärsverk, en självständig offentligrättslig inrättning eller en offentligrättslig förening som verkar på Åland eller har registrerats där,

4) en person som fyllt 15 år och vars hemkommun är på Åland eller som har i självstyrelselagen för Åland avsedd hembygdsrätt.


Denna lag träder i kraft den 27 mars 2006.

RP 151/2005
KoUB 1/2006
RSv 5/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG; EGT nr L 204, 21.7.1998, s. 37

Helsingfors den 17 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.