157/2006

Given i Helsingfors den 28 februari 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 12 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) och 5 § i lagen av den 16 december 1960 om bekämpande av djursjukdomar som med lätthet sprida sig (488/1960), av dem 12 § 1 mom. 1 och 2 punkten sådana de lyder i lag 809/1992, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om åtgärder som skall vidtas på djurhållningsplatser för fjäderfä och som syftar till att förebygga överföringen av eventuell aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä och fåglar som föds upp i hägn samt att gagna tidig upptäckt av smitta.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) fjäderfä höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns, tjädrar, orrar, påfåglar, ratiter (struts, emu, nandu, kasuar och kiwifågel) och andra fåglar som föds upp i hägn,

b) vattenfåglar som föds upp i hägn ankor, änder och gäss,

c) djurhållningsplats ett eller flera hägn eller en eller flera anläggningar, byggnader eller andra platser där fåglar hålls, uppföds eller hanteras, inbegripet inhägnade områden där djur hålls för jakt eller något motsvarande ändamål, samt med

d) riskområde de i bilaga I uppräknade kommuner där vilda vattenfåglar uppträder i stort antal under vårflyttningen eller där fjäderfä hålls i stort antal och där risken för att eventuell smitta av aviär influensa hos vilda vattenfåglar skall överföras till fjäderfä som hålls utomhus därmed är större än annanstans.

2 kap.

Tidig upptäckt av aviär influensa

3 §
Undersökning av sjuka och döda vilda fåglar

Om en kommunalveterinär mottar en anmälan om att förhöjd dödlighet eller massinsjuknande bland vilda fåglar, särskilt vattenfåglar, har observerats skall han eller hon se till att behövliga prov med avseende på aviär influensa tas på fåglarna, om ingen annan uppenbar orsak till insjuknandet eller dödligheten kan fastställas. Proverna skall utan dröjsmål lämnas in till Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel (EELA) för undersökning.

4 §
Åtgärder med anledning av misstanke om aviär influensa

Enligt 9 § i lagen om djursjukdomar (55/1980) skall ägaren eller innehavaren av en djurhållningsplats för fjäderfä göra en anmälan till kommunal- eller länsveterinären, om han eller hon misstänker att fjäderfä har dött eller insjuknat i aviär influensa. Utöver sjukdomssymtom kan följande förändringar tyda på aviär influensa hos fjäderfä:

a) foder- och vattenintaget minskar med mer än 20 procent,

b) äggproduktionen minskar med mer än fem procent under mer än två dagar, eller

c) dödligheten stiger till mer än tre procent under en vecka.

Efter att ha mottagit anmälan skall kommunal- eller länsveterinären handla i enlighet med punkt 3 i jord- och skogsbruksministeriets beslut om bekämpning av Newcastlesjuka och aviär influensa (3/VLA/96) om det inte finns en uppenbar annan anledning till förändringarna.

3 kap.

Förhindrande av kontakter mellan fjäderfä och vilda fåglar

5 §
Krav som gäller skötseln av fjäderfä

Fjäderfäna skall ha tillgång till foder och dricksvatten inomhus eller i något annat täckt utrymme som är skyddat från vilda vattenfåglar. Fjäderfä som hålls utomhus får inte hållas på betesmark där flockar av vilda vattenfåglar iakttas eller upprepade gånger tidigare har iakttagits under vårflyttningen.

Om det på djurhållningsplatsen finns dammar som är avsedda för djurens välbefinnande skall de vara tillräckligt avskärmade mot vilda vattenfåglar.

6 §
Krav som gäller dricksvatten för fjäderfä

Vatten som ges till fjäderfä får inte härröra från ytvatten som vilda vattenfåglar kan komma i kontakt med, om inte vattnet innan det ges till fjäderfäna har behandlats genom upphettning eller desinficerats så att eventuella virus av aviär influensa inaktiveras under behandlingen.

4 kap.

Särskilda krav som gäller riskområden

7 §
Förbud mot att hålla fjäderfä utomhus i riskområden

I riskområdena är det förbjudet att hålla fjäderfä ute. Förbudet gäller också djurhållningsplatser som bedriver ekologisk produktion. Förbudet gäller emellertid inte djurparker som avses i 20 § i djurskyddslagen (247/1996).

8 §
Undantag från förbudet mot att hålla fjäderfä utomhus

Länsveterinären kan på ansökan av den som äger eller innehar en fjäderfäbesättning bevilja tillstånd att oavbrutet eller tidvis hålla fjäderfä ute också i riskområden, om hållandet av fjäderfäna inomhus skulle medföra avsevärd olägenhet för djurens välbefinnande eller av annat välgrundat skäl. Beviljandet av tillstånd förutsätter att det i djurhållningsplatsens närhet inte finns några viktiga rast- eller uppehållsplatser för vilda fåglar, särskilt vattenfåglar, och att vilda vattenfåglar inte kommer i kontakt med fjäderfä som hålls utomhus på djurhållningsplatsen. Tillstånd kan inte beviljas, om både vattenfåglar som föds upp i hägn och fjäderfä för kommersiell kött- eller äggproduktion hålls på en och samma djurhållningsplats.

Till ansökan om tillstånd skall fogas en redogörelse för uppfyllandet av villkoren för beviljande av tillstånd. I syfte att bedöma förutsättningarna kan länsveterinären vid behov förrätta eller be kommunalveterinären förrätta inspektion på djurhållningsplatsen för fjäderfä.

9 §
Förande av fjäderfä och andra fåglar till djurutställningar och motsvarande evenemang

Fjäderfä och andra fåglar får inte föras till djurutställningar och motsvarande evenemang som arrangeras i riskområdena. Från riskområdena får fåglar inte föras till evenemang som arrangeras utanför riskområdena.

Länsveterinären kan bevilja tillstånd att avvika från det i 1 mom. avsedda förbudet. Beviljandet av tillstånd förutsätter att de fåglar som förs till ett evenemang inte kan komma i direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar under evenemanget och att fåglar som härrör från riskområdena inte heller har kunnat komma i sådan kontakt under de senaste 21 dygnen före evenemanget. Före transporten skall de fåglar som förs till evenemanget från ett riskområde undersökas av kommunalveterinären med avseende på symtom på aviär influensa.

5 kap.

Ikraftträdandebestämmelser

10 §
Giltighetstid

Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2006 och gäller till och med den 31 maj 2006.

Kommissionens beslut 2005/731/EG (32005D0731); EUT nr L 274, 20.10.2005, s. 93
Kommissionens beslut 2005/734/EG (32005D0734); EUT nr L 274, 20.10.2005, s. 105
Kommissionens beslut 2005/745/EG (32005D0745); EUT nr L 279, 22.10.2005, s. 79
Kommissionens beslut 2005/855/EG (32005D0855); EUT nr L 316, 2.12.2005, s. 21

Helsingfors den 28 februari 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Taina Aaltonen

Bilaga 1

Alla kommuner i Ålands län

Följande kommuner i södra Finlands län

Anjalankoski

Artsjö

Asikkala

Borgå

Ekenäs

Esbo

Fredrikshamn

Hangö

Helsingfors

Hollola

Hyvinge

Iitti

Ingå

Jockis

Joutseno

Karis

Kervo

Kyrkslätt

Kotka

Lahtis

Lojo

Lovisa

Nummi-Pusula

Orimattila

Parikkala

Pernå

Pojo

Pukkila

Pyttis

Rautjärvi

Sibbo

Sjundeå

Strömfors

Taipalsaari

Tammela

Träskända

Tusby

Vanda

Vichtis

Villmanstrand

Virolahti

Ylämaa

Alla kommuner i västra Finlands län

Följande kommuner i östra Finlands län

Ilomants

Juva

Kuopio

Lapinlahti

Lieksa

Liperi

Maaninka

Nyslott

Outokumpu

Polvijärvi

Punkaharju

Puumala

Siilinjärvi

S:t Michel

Tohmajärvi

Följande kommuner i Uleåborgs län

Brahestad

Haapavesi

Haukipudas

Ii

Kalajoki

Karlö

Kempele

Kuivaniemi

Limingo

Lumijoki

Muhos

Oulunsalo

Pyhäjoki

Siikajoki

Tyrnävä

Vaala

Vuolijoki

Uleåborg

Följande kommuner i Lapplands län

Kemi

Kemijärvi

Keminmaa

Pelkosenniemi

Ranua

Salla

Savukoski

Simo

Tervola

Torneå

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.