150/2006

Given i Helsingfors den 23 februari 2006

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs i inrikesministeriets arbetsordning av den 26 maj 2005 (351/2005) 8 §, samt

ändras 4 § 1 mom., 6 § 2 mom., 7 §, 9 § 2 mom., 10 §, 14 § 2 mom. och 53 § 3 mom. samt

fogas till 5 § ett nytt 3 mom. ochtill 48 § 1 mom. en ny 9 a-punkt som följer:

4 §
Ledningsgruppen för ministeriet

Ledningsgruppen för ministeriet behandlar samhällspolitiska linjedragningar som inverkar centralt på förvaltningsområdets och ministeriets verksamhet samt de resultatplaner som styr verksamheten och de resurser som krävs för att genomföra dessa. Ledningsgruppen bedömer också verksamhetens resultat, följer lagberedningen samt behandlar och samordnar andra vittgående och principiellt viktiga ärenden.


5 §
Ledningsgruppen för säkerhetsärenden

Ledningsgruppen för säkerhetsärenden kan i avvikande säkerhetssituationer också sammanträda i utökad eller begränsad sammansättning så som konstateras i den interna bestämmelse som fastställts av inrikesministern.

6 §
Ledningsgruppen för förvaltningen och den regionala utvecklingen

Till ledningsgruppen hör region- och kommunministern som ordförande, region- och kommunministerns statssekreterare som vice ordförande samt kanslichefen, avdelningschefen vid avdelningen för region- och förvaltningsutveckling, avdelningschefen för kommunavdelningen och direktören för internationella frågor som medlemmar. Sekreteraren för ledningsgruppen utses av ordföranden. Ministeriets informationsdirektör har rätt att närvara vid ledningsgruppens möten. I ledningsgruppens möten kan vid behov delta också andra personer som ordföranden utser.

7 §
Avdelningschefernas möte

Avdelningschefernas möte samordnar förberedelsevis ärenden som hör till ledningsgruppen för ministeriet samt säkerställer utbyte av information mellan avdelningarna och verkställigheten av de beslut som fattas av ledningsgruppen. Vid mötet behandlas dessutom regelbundet läget för beredningen av regeringens propositioner som skall överlämnas till riksdagen.

I avdelningschefernas möte deltar under kanslichefens ledning ministeriets avdelningschefer samt förvaltningsdirektören, ekonomidirektören och informationsdirektören. Statssekreterarna kan delta i avdelningschefernas möte. Sekreterare för mötet är en person som utses av ordföranden.

9 §
Samarbetsgruppen för personalpolitiken och personaladministrationen

Till samarbetsgruppen hör chefen för ministeriets förvaltningsenhet som ordförande samt personalchefen vid ministeriets förvaltningsenhet som vice ordförande, cheferna för de enheter som svarar för avdelningens förvaltning eller någon annan tjänsteman vid avdelningen som svarar för personaladministrationen och tre representanter för personalen som medlemmar. En tjänsteman som utsetts för uppgiften av ministeriets förvaltningsenhet är arbetsgruppens sekreterare. En informatör som utsetts för uppgiften har rätt att närvara vid gruppens möte.


10 §
Ledningsgruppen för avdelningen

Ledningsgruppen för avdelningen är till för den allmänna planeringen och samordningen av avdelningens verksamhet. Ordförande för ledningsgruppen är avdelningschefen. Avdelningschefen utser ledningsgruppens vice ordförande, medlemmar och sekreterare med beaktande av att ledningsgruppen är avdelningens samarbetsorgan så som överenskoms i samarbetsavtalet för ministeriet.

Ledningsgruppen har dessutom till uppgift att behandla avdelningens verksamhets- och ekonomiplaner samt resultatplaner, budgetförslag och förslag till bokslut och berättelse enligt de verksamhetslinjer och verksamhetens prioriteringar som godkänts i ledningsgrupperna för ministeriet.

Vid behandling av samarbetsfrågor som gäller avdelningen är ledningsgruppen för avdelningen eller någon annan grupp som utsetts för detta ett samarbetsorgan så som överenskoms i samarbetsavtalet för ministeriet.

Vad som sägs om ledningsgruppen för avdelningen tillämpas vid behov på ledningsgruppen för en fristående enhet.

14 §
Ministeriets avdelningar och fristående enheter

Vid ministeriet finns dessutom utanför avdelningsindelningen och direkt underställda kanslichefen ministeriets förvaltningsenhet, ministeriets ekonomienhet, en enhet för intern granskning, ministeriets informationsenhet, ministeriets grupp för internationella säkerhetsfrågor samt ett sekretariat för den inre säkerheten, vilka utgör ministeriets stab.

48 §
Ärenden som chefen för en avdelning och chefen för en fristående enhet har beslutanderätt i

Chefen för en avdelning avgör, om inte annat bestäms nedan, ärenden som gäller:


9 a) lämnande av en skriftlig anmärkning till tjänstemän vid avdelningen,


53 §
Ministeriets förvaltningsenhet

En föredragande som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden vid ministeriets förvaltningsenhet avgör utan föredragning ärenden som gäller utbetalning av erfarenhetstillägg enligt ministeriets avlöningssystem till ministeriets tjänstemän samt i 51 § nämnda ärenden som gäller tjänstemän vid ministeriets fristående enheter.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 februari 2006

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Räddningsöverdirektör
Pentti Partanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.