144/2006

Given i Helsingfors den 16 februari 2006

Statsrådets förordning om ändring av patentförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i patentförordningen av den 26 september 1980 (669/1980) 7 § 2 mom. 8 punkten, 8 och 10 §, 11 § 1 mom., 17 b § 1 mom., 25 § 2 mom., 25 b § 1 mom., 31 § 2 mom. 7 punkten, 45 §, 46 § 2 och 3 mom., 47 och 48 §, 51 a § 2 mom., 52 t § 2 mom. samt 52 x § 1 mom. 4 punkten och 2 mom. 4 punkten,

av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad och 45 §, 52 t § 2 mom., 52 x § 1 mom. 4 punkten och 2 mom. 4 punkten sådana de lyder i förordning 104/1996, 10 § sådan den lyder delvis ändrad och 25 b § 1 mom., 46 § 3 mom. och 48 § sådana de lyder i förordning 505/1985, 17 b § 1 mom. och 25 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 674/2000 samt 31 § 2 mom. 7 punkten och 51 a § 2 mom. sådana de lyder i förordning 246/1997, som följer:

7 §

I diariet antecknas för varje ansökan:


8) om ansökan är en finsk patentansökan, ansökans ankomstdag och ingivningsdag,


8 §

Patentverket upprättar för varje vecka en förteckning över inkomna patentansökningar. Förteckningen innehåller för varje ansökan de uppgifter som avses i 7 § 2 mom. 1, 3, 5―11, 14 och 14 a-punkten.

Var och en kan mot fastställd avgift få förteckningen.

10 §

För att få prioritet enligt 6 § i patentlagen skall sökanden skriftligen begära prioritet inom 16 månader efter ingivningsdagen för den första ansökan som åberopas som grund för prioriteten. När prioritet begärs skall det samtidigt uppges var och när den ansökan som åberopas som grund för prioriteten har ingivits samt så snart det kan ske dess nummer. Sökanden kan inom den tidsfrist om vilken bestäms ovan och under samma förutsättningar lägga till en begäran om prioritet eller göra rättelser i en begäran om prioritet. Orsakar tillägget eller rättelsen en ändring av prioritetsdagen, kan anmälan göras inom 16 månader antingen från den ursprungliga prioritetsdagen eller från den ändrade prioritetsdagen, enligt vilkendera perioden på 16 månader som går ut först. Om tidsfristen på 16 månader har gått ut, men fyra månader ännu inte har förflutit från ansökans ingivningsdag, kan sökanden göra en anmälan inom dessa fyra månader.

Är det fråga om en internationell patentansökan skall prioritet begäras i ansökan. Sökanden skall härvid uppge var och när den ansökan som åberopas som grund för prioriteten har ingivits samt dess nummer. Sökanden kan emellertid lägga till en begäran om prioritet eller göra en rättelse i en begäran om prioritet genom att göra en anmälan till den mottagande myndigheten eller till internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten inom 16 månader från prioritetsdagen. Om tillägget eller rättelsen orsakar en ändring av prioritetsdagen, kan anmälan göras inom 16 månader antingen från den ursprungliga prioritetsdagen eller den ändrade prioritetsdagen, enligt vilkendera perioden på 16 månader som går ut först. Om tidsfristen på 16 månader har gått ut, men fyra månader ännu inte har förflutit från den internationella ingivningsdagen, kan sökanden göra anmälan inom dessa fyra månader.

En begäran om prioritet som avses i 1 och 2 mom. kan dock inte läggas till eller rättas sedan ansökan har blivit offentlig.

Delas ansökan i enlighet med 22 §, skall en begäran om prioritet för stamansökan utan särskilt yrkande gälla även för en ny ansökan som uppkommer genom delningen.

11 §

En sökande som yrkat prioritet skall inom 16 månader från den dag, från vilken prioriteten begärs, till patentverket ge in ett bevis utfärdat av den myndighet som mottagit den för prioritet åberopade ansökan, om ansökans ingivningsdag och om sökandens namn samt en av nämnda myndighet styrkt kopia av ansökan. Kopian skall ges in i den form som patentverket föreskriver. När det är fråga om en internationell patentansökan gäller dock att beviset skall ges in endast om patentverket utfärdat föreläggande om detta. För en dylik ansökan kan prioritetshandlingen i enlighet med regel 17.1 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete även ges in till internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten eller till den myndighet som mottog ansökan eller också kan till sist nämnda myndighet riktas begäran om att den skall sända in prioritetshandlingen till den internationella byrån.


17 b §

Har en deposition av biologiskt material gjorts, skall sökanden inom 16 månader från den dag då ansökan gjordes eller, om prioritet begärs, från den dag från vilken prioritet begärs, skriftligen meddela patentverket om den institution hos vilken depositionen har gjorts och det nummer som institutionen har gett depositionen. I fråga om en internationell patentansökan får uppgifterna inom samma frist meddelas internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten.


25 §

Kungörelse enligt 22 § 4 mom. i patentlagen skall innehålla uppgift om ansökans nummer och klass, ankomstdag och ingivningsdag, uppfinningens benämning samt sökandens och uppfinnarens namn och adress. Har prioritet begärts, skall kungörelsen även innehålla uppgift om var den tidigare ansökan som åberopas har ingetts, dagen för denna ansökan samt ansökans nummer. Omfattar ansökan en deposition av biologiskt material, skall detta anges i kungörelsen. Har sökanden med stöd av 22 § 7 mom. patentlagen begärt att prov från deponerat biologiskt material skall lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, anges även det i kungörelsen.


25 b §

En begäran enligt 22 § 7 mom. i patentlagen om att ett prov skall lämnas ut endast till en särskild sakkunnig skall göras inom 16 månader från ingivningsdagen för patentansökan eller, om prioritet begärs, från den dag från vilken prioriteten begärs.


31 §

I patentskriften skall uppges


7) när patentet baserar sig på en finsk patentansökan, ansökans ankomstdag och ingivningsdag,


45 §

Patentverket är mottagande myndighet för internationella patentansökningar då sökanden eller någon av sökandena är finsk medborgare, en fysisk person med hemort i Finland, en juridisk person som har bildats enligt finsk lag, eller någon som idkar rörelse i Finland. En sådan sökande kan ge in en internationell patentansökan också till det europeiska patentverket eller till internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten.

46 §

Sökanden skall härvid inom en månad från det att ansökan har mottagits till patentverket betala

1) en internationell ansökningsavgift, som avses i regel 15.1 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete,

2) en nyhetsgranskningsavgift, som avses i regel 16.1 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete, samt

3) en avgift för patentverkets befattning med ansökan såsom mottagande myndighet.

Om den internationella ansökningsavgiften höjs sedan ansökan har mottagits men innan avgiften betalas, kan avgiften betalas utan förhöjning inom en månad från det att ansökan mottagits.


47 §

Patentverket ombesörjer på sökandens begäran och mot särskilt föreskriven avgift att en kopia av tidigare till verket ingiven ansökan sänds i enlighet med regel 17.1 b i tillämpningsföreskrifterna till internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten. Avgiften skall betalas inom samma frist som gäller den begäran som görs enligt nämnda regel.

48 §

En internationell patentansökan, som ges in till patentverket, skall lämnas in i ett exemplar. Den skall vara avfattad på finska, svenska eller engelska eller på ett annat av patentverket godkänt språk. Anhållan om en internationell patentansökan skall vara engelskspråkig, även om själva ansökan är avfattad på finska eller svenska.

51 a §

Sökanden skall härvid inom en månad från det att den internationella ansökan har mottagits till patentverket betala en avgift för befattning med ansökan, som avses i regel 19.4 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete. En internationell ansökan som har mottagits på detta sätt på internationella byråns vägnar anses mottagen den dag då den internationella ansökan har ingivits till patentverket.

52 t §

I diariet antecknas för varje ansökan ansökningsnumret, sökandens namn och adress, den dag då en översättning eller rättelse av den har ingivits samt den dag då kungörelse utfärdades om översättningen eller rättelsen. Dessutom antecknas ingivningsdagen för ansökan och de uppgifter som nämns i 7 § 2 mom. 4―6, 10 och 11 punkten.


52 x §

En kungörelse, som gäller en översättning enligt 70 h § patentlagen, skall innehålla


4) ingivningsdagen för patentansökan,


En kungörelse som gäller en översättning som avses i 70 n § patentlagen skall innehålla


4) uppgift om ingivningsdagen för patentansökan, samtDenna förordning träder i kraft den 6 mars 2006.

Bestämmelserna i 10 § 1 mom. i denna förordning tillämpas på en ansökan som har ingivits före ikraftträdandet av denna förordning och i vilken tidsfristen på 15 månader från den prioritetsdag, som används som grund för prioritet, ännu inte har gått ut.

Helsingfors den 16 februari 2006

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Heli Siukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.