133/2006

Given i Helsingfors den 15 februari 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 juni 2003 om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (655/2003), sådan den lyder i förordning 78/2005, som följer:

9 §
Hundar, katter och illrar

Vid handel på den inre marknaden samt vid annan införsel och utförsel av hundar, katter och illrar skall följande iakttas:

1) djuren skall uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG;

2) det pass som åtföljer djuren skall överensstämma med kommissionens beslut 2003/803/EG om upprättande av en förlaga till pass för transport av hundar, katter och illrar, och

3) att av det pass som avses i punkt 2 och som åtföljer över tre månader gamla hundar, katter och illrar som införs till Finland skall därtill framgå att de högst 30 dagar innan de anlände till Finland har getts en lämplig dos av ett för denna djurart godkänt läkemedel innehållande prazikvantel eller epsiprantel mot bandmask som orsakar echinococcos; av djuret krävs dock inte sådan medicinering om det förs in direkt från Sverige, Förenade kungariket, Irland eller Norge förutom Spetsbergen eller om djuret återinförs till Finland inom 24 timmar från att det har utförts från Finland.

Sådana ovaccinerade under tre månader gamla hundar och katter som avses i artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 får införas till Finland förutsatt att

1) djuret kommer från en medlemsstat som är rabiesfri enligt den Internationella byråns för epizootiska sjukdomar (OIE) internationella standard för införsel och utförsel av djur;

2) djuret åtföljs av ett pass enligt kommissionens beslut 2003/803/EG;

3) djuret åtföljs av en försäkran undertecknad av djurets uppfödare om att djuret sedan födseln har vistats på den plats där det är fött utan att ha varit i kontakt med vilda djur; och att

4) djuret transporteras direkt till Finland från avgångslandet. Vid kommersiell införsel skall det därutöver följas bestämmelserna i artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003.

Det är förbjudet att införa ovaccinerade, under tre månader gamla illrar till Finland.

En sådan i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 avsedd veterinär som har godkänts av en behörig myndighet är i Finland en veterinär som är berättigad att utöva veterinäryrket i Finland.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2006.

Rådets direktiv 92/65/EEG; (31992L0065); EUT nr L 268, 14.9.1992, s. 54
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003; (32003R0998); EUT nr L 146, 13.6.2003, s. 1
Kommissionens beslut 2003/803/EG; (32003D0803); EUT nr L 312, 27.11.2003, s. 1

Helsingfors den 15 februari 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Riitta Rahkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.