129/2006

Given i Helsingfors den 10 februari 2006

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

fogas till 8 § i kommunikationsministeriets förordning av den 21 december 2005 om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (1175/2005) nya 2―5 mom. som följer:

8 §
Avgifter för numrering av kommunikationsnäten

Den avgift för abonnentnummer som avses i 1 mom. 1 punkten tas ut på basis av antalet anslutningar till teleföretagets nät på uttagssårets första dag. I anslutningsantalet inkluderas även de abonnentnummer som används enbart i inkommande eller utgående samtalsriktning.

I avgift för servicenummer inom ett enskilt teleområde tas inom Ålands teleområde ut en tiondedel och i övriga Finland, förutom inom Nylands I, Åbo och Björneborgs och Tavastlands teleområden, sex tiondedelar av den avgift för servicenummer inom ett enskilt teleområde som fastställs i 1 mom. 4 punkten.

Avgift för servicenummer tas inte ut för allmänt nödnummer eller motsvarande allmännyttiga servicenummer.

Numreringsavgifterna faktureras årligen i fyra poster 1.1–31.3, 1.4–30.6, 1.7–30.9 och 1.10―31.12. Avgifterna för kortmeddelandenummer faktureras årligen i två poster 1.1―30.6 och 1.7―31.12.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2006.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 februari 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman
Rainer Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.