124/2006

Given i Helsingfors den 17 februari 2006

Lag om ändring av 7 § och 9 § i lagen om parkeringsbot

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 3 april 1970 om parkeringsbot (248/1970) 7 § 1 mom. och 9 §, av dem 7 § 1 mom. sådant det lyder i lag 969/2001, som följer:

7 §

Parkeringsboten är oberoende av felets art 10 euro. Genom förordning av inrikesministeriet kan botens belopp dock höjas till högst 40 euro, om detta anses nödvändigt av trafikskäl. Förhöjningen kan även avse en kommun eller ett visst område i en kommun. Har en kommun delat in sitt område i zoner eller delar inom vilka parkeringsavgifter av olika storlek tas ut, kan maximibeloppet av den förhöjda parkeringsboten inom den zon eller den del som har den högsta avgiften genom förordning av inrikesministeriet överskridas med högst 10 euro.


9 §

Fordons förare skall meddelas skriftlig anmaning att betala boten inom två veckor från det anmaningen gavs. Anträffas föraren inte, kan betalningsanmaningen anbringas på ett synligt ställe på fordonet.

Har betalningsanmaning inte kunnat tillställas fordonets förare på det sätt som anges i 1 mom., skall parkeringsövervakaren utan dröjsmål delge fordonets ägare eller innehavare, som är ansvarig för betalningen av boten, anmaning att erlägga boten inom två veckor från delfåendet.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 168/2005
LM 119/2003
KoUB 29/2005
RSv 205/2005

Helsingfors den 17 februari 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.