102/2006

Given i Helsingfors den 9 februari 2006

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i förordningen av den 26 juni om inrikesministeriet (609/2003) 2 § sådan den lyder i förordning 1218/2003 och 3 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 350/2005 som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör:

länsstyrelserna,

Befolkningsregistercentralen,

häradsämbetena, polisinrättningarna i häradena samt magistraterna,

kommunala pensionsanstalten,

kommunala arbetsmarknadsverket,

Kommunernas garanticentral,

centralkriminalpolisen,

skyddspolisen,

rörliga polisen,

Polisyrkeshögskolan,

Polisskolan,

Polisens teknikcentral,

Polisens datacentral,

Räddningsinstitutet,

nödcentralsverket,

Brandskyddsfonden,

Utlänningsverket,

gränsbevakningsväsendet,

inrikesförvaltningens servicecentral.

3 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns dessutom utanför avdelningsindelningen och direkt underställda kanslichefen ministeriets förvaltningsenhet, ministeriets ekonomienhet, en enhet för intern granskning, ministeriets informationsenhet, ministeriets grupp för internationella säkerhetsfrågor samt ett sekretariat för den inre säkerheten, vilka utgör ministeriets stab.


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2006

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 9 februari 2006

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Kanslichef
Ritva Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.