99/2006

Given i Helsingfors den 9 februari 2006

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

fogas till 1 kap. 1 § i statsrådets förordning av den 30 december 2004 om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen (1338/2004), ett nytt 3 mom. och till 1 kapitlet en ny 4 a § som följer:

1 kap.

Ersättningar för företagshälsovård

1 §
Allmänna bestämmelser

De i 13 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen avsedda godtagbara kostnader som föranleds av ordnande av företagshälsovård grundar sig på genomförande av sådan verksamhet som avses i 12 och 14 § i lagen om företagshälsovård i enlighet med god företagshälsovårdspraxis.

4 a §
Godtagbara kostnader

Om företagshälsovårdstjänster ordnats vid arbetsgivarens egen företagshälsovårdscentral eller vid en företagshälsovårdscentral som är gemensam för flera arbetsgivare anses som godtagbara kostnader de nödvändiga och skäliga anläggnings- och driftskostnader som föranletts av användningen av de i 13 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen avsedda resursfaktorerna som grundar sig på den räkenskapsperiods bokföring som arbetsgivarens ansökan gäller.

De kostnader för anskaffning och förnyande av undersöknings-, vård- och kontorsutrustning och kontorsinventarier samt datasystem inom företagshälsovården som godkänns som anläggningskostnader ersätts genom ansökan för anskaffningsårets räkenskapsperiod. Om de nämnda anskaffningarna tas ur bruk vid en företagshälsovårdscentral innan den användningstid som anses skälig har gått ut avdras av den ersättning som betalas till arbetsgivaren ett skäligt belopp motsvarande den andel av anskaffningarna som inte använts.

Godtagbara driftskostnader är följande kostnader som hänför sig direkt till företagshälsovården:

1) lönekostnaderna för yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården samt för biträdande personal och kontors- och städpersonal samt de lagstadgade och obligatoriska lönebikostnader som betalts för dem,

2) kostnaderna för lokaler och kontor,

3) kostnaderna för användning och underhåll av undersöknings-, vård- och kontorsutrustning och -inventarier samt kostnaderna för undersöknings- och vårdutrustning och -tillbehör,

4) kostnaderna för användning och underhåll av datasystem för företagshälsovården,

5) kostnaderna för förstahjälpsutrustning som anskaffats till en företagshälsovårdscentral eller för övervakad förstahjälp till en arbetsplats samt kostnader för förstahjälpsutbildning för personer i arbetsgivarens tjänst, samt

6) övriga kostnader som är nödvändiga för ordnande av företagshälsovård.

Om företagshälsovårdstjänster har anskaffats i form av köpta tjänster hos en sådan hälsovårdscentral som avses i folkhälsolagen (66/1972) eller hos en producent av hälso- och sjukvårdstjänster som är berättigad att tillhandahålla tjänsterna är de avgifter och arvoden som tagits ut för användning av sådana resursfaktorer som avses i 1 mom. godtagbara kostnader förutsatt att de motsvarar de anläggnings- och driftskostnader som avses i 1 mom.

Kostnader som hänför sig till verksamhet som utövas av andra än yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården kan ersättas som allmänna avgifter, grundavgifter eller andra motsvarande avgifter förutsatt att de motsvarar de anläggnings- och driftskostnader som avses i 1 mom. och att kostnaderna inte ingår i några andra resursbaserade avgifter och arvoden.Denna förordning träder i kraft den 13 februari 2006. Den tillämpas på arbetsgivarnas räkenskapsperioder som inleds den 1 januari 2006 eller senare samt på räkenskapsperioder av vilka största delen infaller år 2006.

Denna förordning tillämpas dessutom på sådana kostnader för företagare eller andra som utför eget arbete som uppkommit 1 januari 2006 eller senare.

Helsingfors den 9 februari 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.