89/2006

Given i Helsingfors den 27 januari 2006

Handels- och industriministeriets arbetsordning

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

I denna arbetsordning föreskrivs, utöver vad som bestäms särskilt, om styrningen av ministeriets förvaltningsområde, om ledningen av ministeriet och om ledningsgrupperna vid ministeriet, om ministeriets verksamhetsenheter och deras uppgifter, om de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare samt om beredningen av ärendena och om tjänstemännens beslutanderätt.

Beträffande organiseringen av ministeriets ekonomiförvaltning samt beträffande planeringssystemet, betalningsrörelsen, bokföringen, övrig redovisning och intern övervakning samt intern revision föreskrivs, utöver vad som bestäms särskilt, i ekonomistadgan och i reglementet för den interna revisionen.

2 kap.

Styrning och ledning

2 §
Styr- och ledningsprinciper

Inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde tillämpas resultatorienterad styrning mellan ministeriet och ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet samt resultatorienterad ledning vid ministeriet.

Handels- och industriministern leder verksamheten inom förvaltningsområdet och vid ministeriet, biträdd av statssekreteraren, kanslichefen och ministeriets ledningsgrupp. Vid ministeriet finns vid behov tidsbundna lednings- och samarbetsgrupper, om vilkas uppgifter och sammansättning bestäms i de beslut genom vilka grupperna tillsätts.

3 §
Ministeriets ledningsgrupp

Ministeriets ledningsgrupp behandlar och samordnar vittsyftande och principiellt viktiga frågor som gäller ministeriet och dess förvaltningsområde samt andra frågor som handels- och industriministern, statssekreteraren eller kanslichefen bestämmer. Med avvikelse från det som bestäms ovan behandlar handels- och industriministern, kanslichefen och chefen för enheten för statens ägarpolitik de ärenden som avses i 10 § om de skall räknas som affärshemligheter.

Ledningsgruppen består av ministern, statssekreteraren och kanslichefen, avdelningscheferna och chefen för enheten för statens ägarpolitik och ledarna och cheferna för de enheter som står utanför avdelningarna eller deras ställföreträdare samt de tjänstemän som ministern särskilt förordnar till detta. Ordförande för ledningsgruppen är ministern, vice ordförande statssekreteraren eller kanslichefen samt sekreterare en tjänsteman som kanslichefen förordnar. Ledningsgruppen sammanträder vid tidpunkter om vilka bestäms särskilt.

Dessutom sammanträder vid behov under kanslichefens ledning ministeriets tjänstemannaledningsgrupp, till vilken hör utöver avdelningscheferna och chefen för enheten för statens ägarpolitik också ledarna och cheferna för verksamhetsenheterna.

4 §
Ministeriets stab

För de uppgifter som ministeriets ledning anvisar finns en stab. Dessutom behandlar staben ärenden som gäller koordineringen vid ministeriet av ärenden som hänför sig till Europeiska unionen och andra internationella ärenden.

3 kap.

Ministeriets organisation

5 §
Verksamhetsenheterna

Verksamhetsenheter vid ministeriet är näringsavdelningen, energiavdelningen, marknadsavdelningen, teknologiavdelningen och enheten för statens ägarpolitik, som jämställs med en avdelning, samt såsom andra verksamhetsenheter som står utanför avdelningarna och som direkt lyder under kanslichefen förvaltningsenheten, ekonomienheten, revisionsenheten och kommunikationsenheten.

6 §
Näringsavdelningen

Till näringsavdelningens verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) näringspolitiken,

2) beredning av näringspolitiken till den del som detta inte ankommer på någon annan avdelning,

3) Europeiska unionens näringspolitik,

4) Europeiska unionens struktur- och regionpolitik inom ministeriets förvaltningsområde,

5) den allmänna administrativa styrningen av och tillsynen över arbetskrafts- och näringscentralerna samt styrningen av och tillsynen över verksamheten vid deras företagsavdelningar,

6) den offentliga specialfinansieringen samt den näringspolitiska styrningen av och tillsynen över statens specialfinansieringsbolag,

7) direkta företagsstöd inom ministeriets förvaltningsområde,

8) internationalisering och exportfrämjande,

9) utländska investeringar,

10) industrirättsliga skyddssystem,

11) bokförings- och revisionsverksamhet,

12) registerförvaltning gällande företag och sammanslutningar,

13) statsgarantifonden, samt

14) styrningen av och tillsynen över patent- och registerstyrelsen samt centralen för turistfrämjande.

7 §
Energiavdelningen

Till energiavdelningens verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) den allmänna energipolitiken,

2) Europeiska unionens energipolitik,

3) förutsägning och analysering av den energiekonomiska utvecklingen,

4) energimarknaden,

5) det forsknings- och utvecklingsarbete som sammanhänger med energiekonomin och klimatförändringar,

6) produktion och användning av energi samt energisparande,

7) verkställandet av utsläppshandeln i Finland samt energipolitikens övriga ekonomiska styrmedel,

8) energiförsörjningen i undantagsförhållanden,

9) kärnsäkerheten och kärnavfallshanteringen samt statens kärnavfallshanteringsfond,

10) energisektorns miljökonsekvenser,

11) koordinering av de miljöärenden och de ärenden gällande klimatförändringar som hör till ministeriet samt koordinering av hållbar utveckling till de delar som det ankommer på ministeriet, samt

12) styrningen av och tillsynen över Energimarknadsverket.

8 §
Marknadsavdelningen

Till marknadsavdelningens verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) politiken gällande den inre marknaden,

2) konsumentpolitiken,

3) konkurrenspolitiken,

4) främjande av export och internationalisering, i synnerhet på snabbt växande marknadsområden,

5) koordinering av närområdessamarbetet,

6) utvidgningen av Europeiska unionen; koordinering inom ministeriets förvaltningsområde,

7) offentlig upphandling,

8) övervakning av statligt stöd för Europeiska unionens räkning,

9) livsmedelsärenden,

10) reglementerade näringar och reglering av den inhemska handeln,

11) försörjningsberedskapen, samt

12) styrningen av och tillsynen över Konsumentverket, konkurrensverket och Försörjningsberedskapscentralen.

9 §
Teknologiavdelningen

Till teknologiavdelningens verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) teknologi- och innovationspolitiken,

2) finansiering av forskning och teknologi,

3) internationellt teknologisamarbete inklusive Europeiska unionens forsknings- och teknologipolitik,

4) forskning i och förutsägande av teknologin samt teknologi- och innovationspolitikens verkningsfullhet,

5) koordinering av den forskning och utredning som betjänar ministeriets beslutsfattande,

6) teknisk infrastruktur, bedömning av överensstämmelsen med kraven, teknisk säkerhet och tillförlitlighet, tekniska föreskrifter och teknisk harmonisering, standardisering och kvalitetspolitik,

7) gruvärenden och förvaltningsärenden som gäller prospektering efter och utnyttjande av mineraliska naturresurser,

8) sådana inlösningsärenden inom ministeriets förvaltningsområde som inte gäller försörjningsberedskapen, samt

9) styrningen av och tillsynen över geologiska forskningscentralen, konsumentforskningscentralen, mätteknikcentralen, teknologiska utvecklingscentralen, säkerhetsteknikcentralen och statens tekniska forskningscentral.

10 §
Enheten för statens ägarpolitik

Till verksamhetsområdet för enheten för statens ägarpolitik hör följande kategorier av ärenden:

1) statens ägarpolitik,

2) ägarstyrningen av och ägartillsynen över statsbolagen och statens intressebolag inom ministeriets förvaltningsområde,

3) breddande av ägarbasen i samt ägararrangemang och aktieplacerande i fråga om statsbolagen och statens intressebolag inom ministeriets förvaltningsområde, samt

4) ägarstyrningen av och ägartillsynen över Finnvera Abp samt Finlands industriinvestering Ab.

11 §
Förvaltningsenheten

Till förvaltningsenhetens verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) ministeriets personalförvaltning och allmänna förvaltning, utvecklande av förvaltningen och personalen samt språktjänsten,

2) ministeriets datateknik, datareserv och datasystem samt datasäkerhet,

3) ministeriets dokumentförvaltning samt biblioteks- och informationstjänster,

4) sekreterartjänster för ministeriets ledning, vaktmästar-, ämbetsverks- och materialtjänster samt den interna säkerheten, samt

5) de juridiska ärenden inom ministeriet som inte begränsar sig till en enskild verksamhetsenhet samt sådana andra ärenden inom ministeriets förvaltningsområde som inte hör till någon annan verksamhetsenhet.

12 §
Ekonomienheten

Till ekonomienhetens verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) förvaltningsområdets budget och tilläggsbudget och verksamhets- och ekonomiplan samt ramärenden,

2) beredning och sammanjämkande av de ärenden som behandlas i ledningsgruppen samt beredning och koordinering av regeringens strategidokument och andra motsvarande projekt som ministeriets ledning har tillsatt,

3) koordinering och utvecklande av resultatstyrningen av förvaltningsområdet,

4) ministeriets bokslut, betalningsrörelse, bokföring, övriga räkenskapsverksuppgifter, löneräkning och redovisningsväsendet för resultatrikhet och ledning samt upprätthållande och utvecklande av de datasystem som används i ekonomiförvaltningen,

5) förvaltningsområdets berättelser,

6) detaljerad indelning av budgeten för förvaltningsområdet, ärenden som gäller överskridning av förslagsanslag och fördelningen av anslag för ministeriets omkostnader,

7) uppgifter som hänför sig till uppföljningen av och rapporteringen om förvaltningsområdet och ministeriet samt allmänna utvecklingsuppgifter för verksamheten och ekonomin,

8) ärenden som gäller Europeiska unionens budget för handels- och industriministeriets del,

9) ansvaret för att ekonomistadgan upprätthålls, samt

10) ledningens stöd- och controllerfunktioner.

13 §
Revisionsenheten

Till revisionsenhetens uppgifter hör följande kategorier av ärenden i enlighet med vad som närmare bestäms i reglementet för ministeriets interna revision:

1) ministeriets interna revision,

2) granskning av de statliga stöd som arbetskrafts- och näringscentralernas företagsavdelningar administrerar samt av EU-strukturfondsmedlen och motsvarande nationella andelar samt vid behov granskning av övriga nationella stöd,

3) tillsynen över den finansiering som Finnvera Abp beviljar, samt

4) övriga av kanslichefen fastställda uppgifter.

14 §
Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten bistår ministeriets ledning, avdelningar och enheter i den externa och interna kommunikationen. Enheten svarar för planeringen, koordineringen, realiserandet och utvecklandet av kommunikationen.

15 §
Tjänstemän som inte hör till någon verksamhetsenhet och som direkt lyder under kanslichefen

Tjänstemän som inte hör till någon verksamhetsenhet utan direkt lyder under kanslichefen handlägger de ärenden som kanslichefen bestämmer.

4 kap.

De ledande tjänstemännens uppgifter

15 a §
Statssekreteraren

I enlighet med 44 § i reglementet för statsrådet (262/2003) skall en statssekreterare som har utnämnts för en ministers mandatperiod som ministerns medhjälpare och företrädare:

1) främja och följa genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde,

2) biträda ministern med att leda beredningen av ärenden inom ministerns ansvarsområde,

3) tillsammans med kanslichefen sörja för samarbetet mellan ministeriet och de övriga förvaltningsområdena,

4) bistå ministern i beredningen av internationella uppdrag och särskilt EU-ärenden,

5) företräda ministern i enlighet med de uppdrag som ministern ger, samt

6) sköta övriga uppgifter som ministern tilldelar statssekreteraren.

16 §
Kanslichefen

Kanslichefen skall i enlighet med 45 § i reglementet för statsrådet leda och övervaka verksamheten vid ministeriet samt i detta syfte

1) ansvara för ministeriets verksamhet och se till att dess uppgifter sköts effektivt,

2) sörja för kvaliteten på beredningen av lagstiftningen i ministeriet,

3) ansvara för beredningen av målsättningarna inom ministeriets förvaltningsområde och för uppföljningen av deras realisering,

4) ansvara för organisationen inom ministeriets förvaltningsområde och utvecklingen av den,

5) leda och utveckla ministeriets personalförvaltning och övriga interna förvaltning, samt

6) ansvara för samordningen av tjänstemannaberedningen inom ministeriet.

17 §
Avdelningscheferna

Avdelningschefen har till uppgift att

1) leda och utveckla verksamheten vid avdelningen så att de uppgifter som ankommer på avdelningen sköts på ett resultatrikt sätt,

2) svara för att de resultatmål som har ställts för avdelningen nås samt för användningen av de anslag som avdelningen har beviljats,

3) sörja för utvecklandet av avdelningens personal, samt

4) följa och utvärdera utvecklingen samt ta nödvändiga initiativ till revidering av lagstiftningen och förvaltningen inom avdelningens verksamhetsområde.

Om uppgifterna för chefen för en fristående verksamhetsenhet och för chefen för en verksamhetsgrupp inom en avdelning gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 1 mom. om avdelningschefens uppgifter.

5 kap.

Beredningen av ärenden

18 §
Underrättande av ministern, statssekreteraren och kanslichefen

Ministern, statssekreteraren och kanslichefen skall underrättas om de viktigaste av de ärenden som aktualiseras eller är under arbete inom ministeriets förvaltningsområde samt om ärenden som är av allmänt intresse. Likaså skall de i god tid underrättas om föredragningen av de viktigaste ärendena och då så bestämts få handlingarna för påseende.

19 §
Ministerns specialmedarbetare

Ministerns specialmedarbetare biträder ministern och utför de uppgifter som ministern ger honom eller henne utan att vara föredragande vid ministeriet.

Specialmedarbetaren skall på begäran ges den information som han eller hon behöver för att kunna utföra sina uppgifter. Specialmedarbetaren skall likaså ge tjänstemännen den information de behöver för att sköta sina uppgifter.

Specialmedarbetaren har rätt att delta i ministeriets ledningsgrupps och verksamhetsenheters möten.

20 §
Avvikande från den fastställda arbetsfördelningen

Oberoende av den fastställda arbetsfördelningen är varje tjänsteman skyldig att vid behov utföra de uppgifter som ministern, kanslichefen eller chefen för ifrågavarande verksamhetsenhet eller verksamhetsgrupp förordnar.

21 §
Föredragningsförfarandet

Ärendena avgörs på föredragning, om inte något annat bestäms eller föreskrivs någon annanstans. Vid ministeriets föredragningsförfarande följs de principer som ministeriet har fastställt.

22 §
Föredragande

Bestämmelser om föredragande i statsrådet finns i lagen om statsrådet (175/2003) och i reglementet för statsrådet.

Föredragande vid ministeriet är de tjänstemän som republikens president eller statsrådet utnämner till tjänsten samt de tjänstemän som särskilt har förordnats till föredragande vid ministeriet.

23 §
Föredragningstillstånd

Vid föredragning för statsrådets allmänna sammanträde eller finansutskott får föredragningslistan inte av andra än tvingande skäl delas ut förrän man redogjort för saken för ministern och ministern har godkänt att ärendet tas upp till föredragning, om inte ministern har godkänt ett annat förfarande.

Vad som i 1 mom. sägs om utdelning av föredragningslistorna skall också följas när promemorior som innehåller ministeriets ställningstaganden delas ut för behandling i ministerutskotten och riksdagens stora utskott.

24 §
Riksdagsspörsmål

Förslaget till svar på ett skriftligt spörsmål skall presenteras för ministern senast fem dagar innan tidsfristen går ut.

Ett förslag till svar skall ges chefen för ifrågavarande verksamhetsenhet till påseende innan det lämnas till ministern.

25 §
Hörande i riksdagen

Om en tjänsteman vid ministeriet kallas till ett utskott i riksdagen för att bli hörd, skall han eller hon på förhand meddela chefen för verksamhetsenheten samt i ett viktigt ärende också statssekreteraren och kanslichefen om detta.

6 kap.

Avgörande av ärenden

26 §
Ärenden som avgörs av ministern

Ministern avgör de ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet, om beslutanderätten inte har anförtrotts ministeriets tjänstemän i denna arbetsordning.

Ministern avgör ett ärende som en tjänsteman annars skulle få avgöra, om det är principiellt viktigt eller vittsyftande eller om ett utlåtande om ärendet skall inhämtas av statsrådets finansutskott.

Ministern beslutar om ett ärende principiellt är så viktigt eller vittsyftande att det skall ges ministern för avgörande.

27 §
Ärenden som avgörs av tjänstemännen

Kanslichefen, avdelningscheferna, chefen för enheten för statens ägarpolitik, cheferna för fristående verksamhetsenheter och övriga tjänstemän avgör övriga ärenden som skall avgöras vid ministeriet och som inte är principiellt viktiga eller vittsyftande, i enlighet med vad som bestäms nedan.

28 §
Ärenden som är viktiga för verksamhetsenheten

Chefen för en verksamhetsenhet avgör ett ärende som en tjänsteman vid enheten skulle få avgöra enligt denna arbetsordning, om ärendet med tanke på verksamhetsenhetens verksamhet eller annars är viktigt.

29 §
Förbehållande av beslutanderätten

Bestämmelser om ministerns, kanslichefens och vissa tjänstemäns rätt att förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman i annat fall skulle avgöra finns i 8 § i statsrådets förordning om handels- och industriministeriet (467/2003).

Om kanslichefen eller chefen för en verksamhetsenhet förbehåller sig rätten att avgöra ett ärende som en underlydande tjänsteman har rätt att avgöra, skall detta alltid meddelas tjänstemannen i fråga.

30 §
Ärenden som avgörs av kanslichefen

Kanslichefen avgör ärenden som gäller givande av utlåtande i frågor som hör till verksamhetsområdet för flera än en verksamhetsenhet.

Kanslichefen avgör dessutom för ministeriets och dess personals del ärenden som gäller

1) ett utgiftsbeslut som avser ministeriets outdelade omkostnadsanslag och fördelningen av det mellan verksamhetsenheterna,

2) ministeriets interna förvaltning och ordning, om ärendet är principiellt eller annars viktigt,

3) godkännande av verksamhetsenheternas resultatavtal, samt

4) godkännande av förvaltningsdirektörens representationsutgifter och omkostnader.

31 §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen

Avdelningschefen avgör ärenden som gäller

1) givande av utlåtande i frågor som hör till avdelningens verksamhetsområde,

2) fördelning av de anslag som hör till avdelningens verksamhetsområde eller har ställts till verksamhetsområdets förfogande, fattande av utgiftsbeslut och godkännande av de utgifter som hänför sig till dessa beslut på de villkor som ställs i 34 §,

3) godkännande av de inkomster som hör till avdelningens verksamhetsområde eller delegering av detta,

4) placering av avdelningens personal i verksamhetsgrupper, samt

5) betänkanden av en kommitté inom avdelningens verksamhetsområde samt de medel som har ställts till kommitténs förfogande med undantag av lönerna för den personal som har uppdraget som huvudsyssla, om inte ärendet skall avgöras av kommittén själv.

Om inget annat bestäms i denna arbetsordning avgör avdelningschefen dessutom de ärenden som skall avgöras inom ministeriet och som gäller styrningen av, personalen och annan intern förvaltning i fråga om ett ämbetsverk eller en inrättning som lyder under ministeriet.

Det som i 1 mom. bestäms om avdelningschefen gäller i tillämpliga delar också chefen för andra verksamhetsenheter.

32 §
Ärenden som avgörs av förvaltningsdirektören

Utöver de ärenden som nämns i 31 § avgör förvaltningsdirektören ärenden som gäller

1) ett sådant avtal om villkoren för ett tjänsteförhållande och om uppsägning av det vilket avses i 44 § statstjänstemannalagen (750/1994),

2) placeringen av ministeriets tjänster samt personal i annat anställningsförhållande på avdelningarna,

3) tillstånd till bisysslor för de tjänstemän som avses i 6 § 2―9 punkten statsrådets förordning om handels- och industriministeriet samt för chefen för ett ämbetsverk eller en inrättning som lyder under ministeriet,

4) löner, arvoden och ersättningar till ministeriets personal samt godkännande av löneutgifterna,

5) fattande av utgiftsbeslut som gäller sådana anslag som har anvisats för ministeriets gemensamma omkostnader samt sådana anslag som har ställts till stabens förfogande och godkännande av utgifterna samt bemyndigande att använda anslagen,

6) godkännande av representationsutgifter och omkostnader för ministern, statssekreteraren kanslichefen, cheferna för verksamhetsenheterna och de tjänstemän som lyder direkt under kanslichefen utan att höra till någon verksamhetsenhet,

7) kontoavskrivningar, samt

8) ministeriets interna förvaltning och ordning, om inte ärendet skall avgöras av kanslichefen.

33 §
Ärenden som avgörs av ekonomichefen vid ekonomienheten

Ekonomichefen vid ekonomienheten avgör ärenden som gäller

1) betalningsrörelse- och bokföringsuppgifter som ankommer på ministeriet i egenskap av räkenskapsverk,

2) bibehållandet av utgiftsskulder på kontona, samt

3) betalning av en utgift som gäller ett tidigare år av anslaget för pågående budgetår.

34 §
Ärenden som hänför sig till ett utgiftsbeslut och som avgörs av chefen för verksamhetsenheten

Ett enskilt beslut som fattas av chefen för en verksamhetsenhet och som gäller fördelning av anslag som hör till enhetens verksamhetsområde eller har ställts till dess förfogande, fattande av ett utgiftsbeslut och godkännande av de utgifter som dessa föranleder får inte gälla en summa som överskrider 200 000 euro. Chefen för en verksamhetsenhet kan dock godkänna utgifter som grundar sig på ministeriets utgiftsbeslut och som överskrider ovan avsedda belopp samt sådana obetydliga ändringar gällande ett utgiftsbeslut, vilka inte har väsentlig inverkan på sakinnehållet i det beslut som har fattats.

Chefen för en verksamhetsenhet kan ge en annan tjänsteman inom enheten fullmakt att fatta ett utgiftsbeslut och godkänna en utgift i fråga om de omkostnadsanslag och andra konsumtionsutgifter som hör till enhetens verksamhetsområde eller har ställts till dess förfogande i de fall som definieras i enhetens arbetsfördelning och inom de gränser som fastställs i 1 mom., med undantag för chefens egna reseräkningar och representationsutgifter.

35 §
Ärenden som avgörs av vissa tjänstemän vid näringsavdelningen

Den tjänsteman som svarar för den allmänna styrningen av arbetskrafts- och näringscentralerna avgör ärenden som gäller fattande av utgiftsbeslut och godkännande av utgifter i fråga om anslagen för arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader till den del som dessa anslag har ställts till näringsavdelningens förfogande.

Chefen för finansieringsgruppen avgör ärenden som gäller fattande av utgiftsbeslut i fråga om transportstöd enligt lagen om regionalt stödjande av transporter (954/1981) samt godkännande av utgifter som föranleds av detta.

Chefen för finansieringsgruppen samt den konsultative tjänsteman och överinspektör som sköter redovisningen av exportfrämjande projekt avgör ärenden som gäller godkännande av utgifter som hänför sig till redovisningen av exportfrämjande projekt.

36 §
Ärenden som avgörs av vissa tjänstemän vid energiavdelningen

Industriråden vid energiavdelningen avgör ärenden som gäller

1) godkännande av utgifter som sammanhänger med enskilda utgiftsbeslut som gäller statsunderstöd, samt

2) tillstånd till utförsel och införsel som enligt 53, 54, 54 a, 54 e, 54 f och 55 § kärnenergiförordningen (161/1988) skall beviljas av handels- och industriministeriet samt förhandsbesked som enligt 8 § kärnenergilagen (990/1987) ges om dessa verksamheter.

Beslutanderätten i ärenden som avses i 1 mom. 1 punkten har de industriråd som har förordnats till gruppchefer i fråga om sin egen verksamhetsgrupp och i ärenden som avses i 1 mom. 2 punkten det industriråd som har förordnats till chef för energiförvaltnings- och kärnenergigruppen.

37 §
Ärenden som avgörs av vissa tjänstemän vid marknadsavdelningen

Handelsrådet i gruppen för exportfrämjande avgör ärenden som gäller beviljandet av tillstånd att tillfälligt använda skyddsupplag enligt 8 § 2 och 3 mom. lagen om skyddsupplag (970/1982).

38 §
Ärenden som avgörs av vissa tjänstemän vid teknologiavdelningen

Chefen för gruppen för kvalitetspolitik och teknisk säkerhet vid teknologiavdelningen avgör ärenden som gäller utnämnande eller anmälan av provnings-, gransknings- och certifieringsorgan för sådana uppgifter för bedömning av överensstämmelsen med kraven vilka omfattas av 9 § 6 punkten.

Gruvöverinspektören vid gruppen för teknologipolitik vid teknologiavdelningen avgör ärenden som gäller ärenden som nämns i 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23 a, 26, 27, 38, 49, 50, 51, 52, 54, 59, 64, 67, 69, 70, 77 och 78 § gruvlagen (503/1965) samt 2, 3, 17 och 28 § gruvförordningen (663/1965) samt ärenden som ministeriet skall avgöra utgående från de föreskrifter som ministeriet har meddelat eller kommer att meddela med stöd av 29 § gruvförordningen.

7 kap.

Ärenden som gäller anställningsförhållanden

39 §
Utnämningsbehörighet

Ministern utnämner den personal vars lön betalas enligt minst kravnivå 19. Övrig personal utnämns eller anställs samt arbetsavtalen ingås av förvaltningsdirektören.

40 §
Beviljande av tjänstledighet

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller kollektivavtal beviljas av förvaltningsdirektören.

Annan tjänstledighet än sådan som nämns i 1 mom. beviljas

1) en tjänsteman som har utnämnts av republikens president eller statsrådet, för högst två år av ministern och för en längre tid av statsrådet, samt

2) en annan tjänsteman av förvaltningsrektören.

41 §
Utnämning till tjänsteförhållande för viss tid

Statsrådet beslutar om utnämning till ett tjänsteförhållande för viss tid som är längre än ett år, när det är republikens president eller statsrådet som utnämner till motsvarande tjänst. Till andra tjänsteförhållanden för viss tid utnämner den som enligt 40 § 2 mom. beslutar om tjänstledighet för motsvarande tjänst.

42 §
Semester och frånvaro

Ministern fastställer statssekreterarens och kanslichefens semester.

Kanslichefen fastställer semestrarna för cheferna för verksamhetsenheterna och de tjänstemän som lyder direkt under kanslichefen utan att höra till någon verksamhetsenhet. Chefen för en verksamhetsenhet fastställer semestern för enhetens personal.

Verksamhetsenheterna för bok över enhetens personals tjänstledigheter, semestrar och annan frånvaro. I fråga om övriga tjänstemän vid ministeriet ankommer denna uppgift på förvaltningsenheten.

43 §
Ställföreträdare

Ställföreträdare för kanslichefen är näringsavdelningens avdelningschef och när han eller hon är förhindrad övriga avdelningschefer enligt tjänsteår, direktören för enheten för statens ägarpolitik, biträdande avdelningschefen för näringsavdelningen, biträdande avdelningschefen för marknadsavdelningen och förvaltningsdirektören.

Chefen för en verksamhetsenhet förordnar sin ställföreträdare efter att ha rådgjort i saken med kanslichefen.

Chefen för en verksamhetsenhet förordnar ställföreträdarna för cheferna för enhetens verksamhetsgrupper.

44 §
Förordnanden om och räkningar för tjänsteresor

Förordnanden om tjänsteresor eller utbildning utfärdas för statssekreteraren och kanslichefen av ministern, för chefen för en verksamhetsenhet av ministern eller kanslichefen och för en tjänsteman vid en verksamhetsenhet av chefen för enheten i fråga eller den tjänsteman som han eller hon har förordnat att göra detta. För en tjänsteman som lyder direkt under kanslichefen utan att höra till någon verksamhetsenhet utfärdas förordnandet av ministern eller kanslichefen.

Förvaltningsdirektörens reseräkningar godkänns av kanslichefen. Reseräkningarna för cheferna för övriga verksamhetsenheter godkänns av förvaltningsdirektören. Till övriga delar iakttas vid godkännandet av reseräkningar vad som i denna arbetsordning bestäms om godkännandet av utgifter.

45 §
Personal i arbetsavtalsförhållande

Vad som i denna arbetsordning har sagts om en tjänsteman gäller i tillämpliga delar också personal i arbetsavtalsförhållande och personal i huvudsyssla i permanenta organ som är verksamma i samband med ministeriet.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

46 §
Arbetsfördelningen i en verksamhetsenhet

Närmare föreskrifter om arbetsfördelningen i en verksamhetsenhet, om den inre organisationen samt om behandlingen av ärenden vid verksamhetsenheten och i dess ledningsgrupp utfärdas av chefen för enheten.

Innan verksamhetsenhetens arbetsfördelning fastställs skall den behandlas i verksamhetsenhetens ledningsgrupp, ifall enheten har en sådan, samt presenteras för kanslichefen.

47 §
Samarbetsförfarandet

Om samarbetet inom ministeriet bestäms i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988).

48 §
Beredskapsärenden

Ministeriets beredskapschef har till uppgift att styra och samordna ministeriets och dess förvaltningsområdes beredskapsplanering och beredskap.

Ministeriet har en beredskapsgrupp för beredskapsplanering och annan förberedelse med tanke på undantagsförhållanden. Beredskapsgruppens närmare uppgifter och sammansättning bestäms i det beslut genom vilket beredskapsgruppen tillsätts. Ordförande för gruppen är ministeriets beredskapschef och sekreterare ministeriets beredskapssekreterare.

49 §
Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 15 februari 2006.

Genom denna arbetsordning upphävs handels- och industriministeriets arbetsordning av den 1 februari 2002 jämte ändringar.

Helsingfors den 27 januari 2006

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Kanslichef
Erkki Virtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.