86/2006

Given i Helsingfors den 23 januari 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om utbyte av läkemedel

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

fogas till social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 3 mars 2003 om utbyte av läkemedel (210/2003) en ny 2 a § som följer:

2 a §

Innehavaren av försäljningstillståndet för ett läkemedelspreparat skall foga till utredningen som avses i 57 c § 2 mom. 3 punkten i läkemedelslagen ett intyg av ett registrerat patentombud över följande:

1) att tillverkningsmetoden för läkemedelspreparatets aktiva substans skyddas av ett patent som är giltigt i Finland, i fråga om vilket ansökan har gjorts eller kan anses ha blivit gjord före 1995 och i fråga om vilket patentbarheten hos tillverkningsmetoden har baserat sig på att den substans som tillverkats varit ny, eller av ett tilläggsskydd som grundar sig på ett dylikt patent;

2) namnet på den aktiva substansen och det datum fram till vilket det patent eller det tilläggsskydd som avses i 1 punkten är giltigt; och

3) att läkemedelspreparatets aktiva substans har ett giltigt produktpatent eller ett därpå baserat tilläggsskydd i minst fem stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006.

Helsingfors den 23 januari 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Överläkare
Terhi Hermanson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.