79/2006

Given i Helsingfors den 26 januari 2006

Statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Av Statens bostadsfonds medel får inom de maximigränser som årligen fastställs i statsbudgeten beviljas bidrag för täckande av kostnader för rivning av aravahyreshus som avses i 2 § 1 mom. i aravabegränsningslagen (1190/1993) enligt vad som föreskrivs i denna förordning. På bidraget tillämpas dessutom vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Förutsättningar för beviljande av bidrag

Bidrag kan beviljas för täckande av kostnader för rivning av ett aravahyreshus, om Statens bostadsfond enligt 17 § i aravabegränsningslagen har gett tillstånd till rivning av huset. Har huset blivit befriat från användnings- och överlåtelsebegränsningar som avses i aravabegränsningslagen (aravabegränsningar) kan bidrag beviljas, om det finns en i 17 § 1 mom. i den nämnda lagen avsedd grund för rivning av huset.

För att bidrag skall kunna beviljas krävs dessutom att bidraget är nödvändigt för att täcka kostnaderna för rivningen på grund av att den sammanslutning som äger hyreshuset har betydande ekonomiska svårigheter. För beviljande av bidrag till kostnaderna för rivning av ett hyreshus som har blivit befriat från aravabegränsningar skall dessutom finnas något annat särskilt vägande skäl.

Bidrag kan inte beviljas till kostnader som föranleds av skatter eller deponering av avfall på avstjälpningsplats.

Den som ansöker om bidrag skall som bilaga till bidragsansökan foga en helhetsutredning om rivningskostnaderna samt om vilka verkningar rivningen, ett eventuellt rivningsackord och bidraget har på sammanslutningens ekonomiska ställning.

Bidrag kan beviljas endast av särskilda skäl, om rivningsarbetet har påbörjats innan bidraget beviljats.

3 §
Beviljande och utbetalning av bidrag

Kostnaderna för det projekt som skall beviljas bidrag godkänns och bidraget beviljas av Statens bostadsfond på ansökan av den sammanslutning som äger hyreshuset.

Statens bostadsfond betalar efter det att huset har rivits ut bidraget på basis av de faktiska kostnaderna i enlighet med bidragsbeslutet.

4 §
Bidragets storlek

I bidrag kan beviljas högst 50 procent av de av Statens bostadsfond godkända skäliga totala kostnaderna för rivning av huset.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 januari 2006

Minister
Hannes Manninen

Överinspektör
Anu Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.