65/2006

Given i Helsingfors den 19 januari 2006

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 19 december 1997 om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (1256/1997) 2 § 21 punkten, 24 § 8―9 mom. och 47 §, av dem 24 § 8 och 9 mom. sådana de lyder i förordning 813/2003, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 813/2003, en ny 20 a punkt och till 31 §, sådan den lyder i sistnämnda förordning och i förordning 199/2004, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5―8 mom. blir 6―9 mom., som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


20 a) europeisk fart trafik utanför området för närfart, likväl inte i väst längre än 12° västlig längd, i söder inte längre än 30° nordlig bredd och i öst inte längre än 45° östlig längd.

21) fjärrfart trafik utanför området för närfart och området för europeisk fart, samt


24 §
Minimikrav för befälhavarbehörighet

Befälhavaren på ett fartyg, vars bruttodräktighet understiger 500 och som går i europeisk fart eller fjärrfart, skall inneha antingen överstyrmansbrev eller vaktstyrmansbrev och ha fullgjort sjötjänst som vaktstyrman under 36 månader eller som vaktstyrman under 24 månader, varav minst 12 månader som överstyrman. Av denna sjötjänst som vaktstyrman skall minst 12 månader vara tjänstgöring i närfart.

Befälhavaren på ett fartyg vars bruttodräktighet är minst 3 000 samt på ett fartyg vars bruttodräktighet är minst 500 och som går i europeisk fart eller fjärrfart, skall inneha sjökaptensbrev.

31 §
Minimikrav för maskinchefs behörighet

En maskinchef på ett fartyg vars maskineffekt är minst 350 kW men under 1 500 kW och som går i europeisk fart skall inneha vaktmaskinmästarbrev samt ha fullgjort sjötjänst som vaktmaskinmästare under minst 12 månaders tid.


47 §
Specialbehörigheter för besättningen på ro-ro-passagerarfartyg och andra passagerarfartyg

De besättningsmedlemmar på ett ro-ro-passagerarfartyg som givits i uppdrag att bistå passagerare i nödsituationer på ett ro-ro-passagerarfartyg skall, utöver det behörighetsbrev som annars krävs för befattningen, ha nödsituations- och säkerhetsutbildning för ro-ro-passagerarfartyg.

De besättningsmedlemmar på andra passagerarfartyg än ro-ro-passagerarfartyg som getts i uppdrag att bistå passagerare i nödsituationer på andra passagerarfartyg än ro-ro-passagerarfartyg skall, utöver det behörighetsbrev som annars krävs för befattningen, ha nödsituations- och säkerhetsutbildning för passagerarfartyg.

Av befälhavare, överstyrman, maskinchef, förste maskinmästare och annan personal som på ro-ro-passagerarfartyg har direkt ansvar för att bistå passagerarna i nödsituationer eller för fartygssäkerheten eller för lasten och lastens stuvning eller för stängning av luckor och portar, krävs utöver det behörighetsbrev som annars krävs för befattningen, särskild säkerhetsutbildning för besättningen på ro-ro-passagerarfartyg.

På passagerarfartyg som inte är ro-ro-passagerarfartyg krävs av befälhavare, överstyrman, maskinchef, förste maskinmästare och annan personal som har direkt ansvar för att bistå passagerarna i nödsituationer eller för fartygssäkerheten eller för hur passagerarna går ombord eller lämnar fartyget eller för hantering av krissituationer, utöver det behörighetsbrev som befattningen annars förutsätter, särskild säkerhetsutbildning för besättningen på passagerarfartyg.

Personer som är verksamma i de uppgifter som anges i 3 och 4 mom. skall förnya sin särskilda säkerhetsutbildning med fem års intervaller eller på annat sätt bevisa att de har bibehållit den behörighetsnivå som krävs.

Över erhållen utbildning utfärdas ett särskilt intyg eller görs en anteckning i en förteckning som förs ombord.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006.

Kommissionens direktiv 2005/23/EG (32005L0023); EGT nr L 62, 9.3.2005, s. 14

Helsingfors den 19 januari 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringssekreterare
Pekka Kouhia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.