64/2006

Given i Helsingfors den 20 januari 2006

Lag om ändring av lagen om utkomststöd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 30 december 1997 om utkomststöd (1412/1997) 7 a § 2 mom. och 7 c § 3 mom., sådana de lyder i lag 1218/2005 samt

ändras 7 b § 1 punkten och 7 c § 1 mom. 2 punkten, sådana de lyder i sistnämnda lag, som följer:

7 b §
Övriga grundutgifter

Utöver de utgifter som täcks med grunddelen beaktas som övriga grundutgifter i behövlig utsträckning

1) boendeutgifter enligt 6 § i lagen om bostadsbidrag (408/1975),


7 c §
Kompletterande utkomststöd

Då kompletterande utkomststöd beviljas beaktas i behövlig utsträckning särskilda utgifter, som omfattar


2) andra utgifter på grund av boende än de som avses i 7 b §, samtDenna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Lagen tillämpas på beslut om utkomststöd som fattas efter det att lagen har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 155/2005
ShUB 35/2005
RSv 213/2005

Helsingfors den 20 januari 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.