63/2006

Given i Helsingfors den 20 januari 2006

Lag om ändring av djurskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i djurskyddslagen av den 4 april 1996 (247/1996) 31 §,

ändras 2 §, 8 § 3 mom., 19 § 3 mom. och 54 § 2 mom., av dem 54 § 2 mom. sådant det lyder i lag 220/2003, samt

fogas till 7 § ett nytt 4 mom. som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag skall tillämpas på alla djur.

I fråga om jakt, fiske, medicinsk behandling av djur, avel, artificiell reproduktion av djur, försöksdjursverksamhet som bedrivs med ryggradsdjur, genteknik och naturskydd skall dessutom iakttas vad som särskilt bestäms om dessa.

7 §
Åtgärder som utförs på djur

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om åtgärder som utförs på djur och om dem som utför dem tillämpas inte på användning av ryggradsdjur för försöksdjursverksamhet eller på användning av ryggradslösa djur för annan vetenskaplig forskning.

8 §
Avel och genteknik

Utöver vad som bestäms i 1 mom. är det förbjudet att använda genteknik i syfte att förändra djurproduktionens kvantitet eller kvalitet, om det kan inverka menligt på djurens hälsa eller välbefinnande. I fråga om användning av genteknik vid försöksdjursverksamhet iakttas dock vad som bestäms särskilt.


19 §
Utställande av djur och användning av djur vid förevisningar

I fråga om sådan fotografering och filminspelning som sker i det syfte som anges i 8 § i lagen om försöksdjursverksamhet (62/2006) skall bestämmelserna i den nämnda lagen tillämpas.

54 §
Djurskyddsförseelse

För djurskyddsförseelse döms också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot ett förbud mot tillverkning, import, försäljning eller överlåtelse enligt 12 § eller mot ett förbud som avses i eller utfärdats med stöd av 7 § 3 mom., 13 § 1 mom., 16 § 3 mom. eller 18, 19, 22, 25 eller 27 §,

2) bryter mot ett djurhållningsförbud eller är mellanhand för någon annan för kringgående av djurhållningsförbud, eller

3) försummar en skyldighet som avses i eller som ålagts med stöd av 13 § 2 mom., 14 §, 16 § 1 mom., 17 §, 20 § 2 mom., 20 a § 2 mom., 21 § 2 eller 3 mom. eller 23, 24, 26, 29, 30 eller 64 §.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

RP 32/2005
JsUB 8/2005
RSv 193/2005

Helsingfors den 20 januari 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.