26/2006

Given i Helsingfors den 20 januari 2006

Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen och om temporär ändring av 70 § i kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) 42 §,

ändras 14 § 2 mom., 16 § 2 mom., 24 § 2 mom., 26 och 38 §, 50 § 2 mom. och temporärt 70 §, samt 82 §, 118 § 4 mom. och 127 § 1 och 3 mom.,

fogas till 15 a § nya 3 och 4 mom., till 15 b § nya 2―4 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 5 mom., till lagen en ny 15 d §, till 91 § ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 138 a § som följer:

2 kap.

Utövande av televerksamhet

14 §
Televerksamhetsanmälan

Kommunikationsverket skall underrättas om förändringar i uppgifterna i televerksamhetsanmälan och om att verksamheten upphör. Kommunikationsverket kan även på eget initiativ konstatera att ett teleföretags verksamhet har upphört, om verket får tillförlitlig utredning om att verksamheten upphört.

15 a §
Kommunikationsmarknadsavgift

I 15 d § föreskrivs om bestämmande av kommunikationsmarknadsavgiften under det första året av verksamhet.

Kommunikationsmarknadsavgiften återbetalas inte även om teleföretaget upphör med sin verksamhet under avgiftsperioden.

15 b §
Omsättning som ligger till grund för bestämmandet av avgiftsklass

Om det under tiden mellan utgången av den föregående räkenskapsperioden och tidpunkten för utfärdandet av avgiftsbeslutet har inträffat förändringar i teleföretagets koncernförhållanden, bestäms avgiftsklassen enligt hur stor företagets andel har varit av televerksamhetens omsättning under den föregående avslutade räkenskapsperioden.

Om televerksamheten under tiden mellan utgången av det föregående årets räkenskapsperiod och tidpunkten för utfärdandet av avgiftsbeslutet har överlåtits till ett annat företag, hänförs avgiftsskyldigheten till det företag som bedriver allmän televerksamhet vid tidpunkten för utfärdandet av avgiftsbeslutet. Vid bestämmande av dess avgiftsklass beaktas den omsättning som fastställts för den överlåtna televerksamheten för den föregående avslutade räkenskapsperioden.

Om teleföretagets räkenskapsperiod avviker från kalenderåret omvandlas dess omsättning så att den motsvarar omsättningen för ett kalenderår genom att omsättningen multipliceras med talet 12 och divideras med antalet månader i räkenskapsperioden.


15 d §
Bestämmande av avgiftsskyldigheten i vissa undantagssituationer

Kommunikationsverket kan uppskatta den omsättning som ligger till grund för avgiften, om tillräckligt tillförlitlig utredning inte kan fås om omsättningen på grund av att bokslut saknas eller på grund av något annat synnerligen vägande skäl. Vid bedömningen skall följande beaktas:

1) hur omfattande teleföretagets verksamhet är,

2) teleföretagets marknadsställning,

3) uppgifter om av företaget tillhandahållna tjänster, kundvolymer och fakturering,

4) referensuppgifter om andra teleföretag som tillhandahåller motsvarande tjänsteutbud,

5) övriga med dem jämförliga omständigheter som påverkar teleföretagets omsättning.

Innan Kommunikationsverket vidtar åtgärder enligt 1 mom. skall det uppmana teleföretaget att vid hot om uppskattning av omsättningen lämna de uppgifter som behövs för påförande av kommunikationsmarknadsavgiften inom en av verket förelagd skälig tid.

16 §
Marknadsdefinition

Kommunikationsverket skall samarbeta med kommunikationsministeriet vid definieringen av relevanta marknader. Om kommunikationsministeriet anser att det i Finland är nödvändigt att definiera nationella marknader som inte grundar sig på någon rekommendation av Europeiska gemenskapernas kommission, görs marknadsdefinitionen genom ett beslut av kommunikationsministeriet.


24 §
Skyldighet att hyra ut abonnentförbindelser och utrustningsutrymmen

Sådan skyldighet föreligger dock inte, om uthyrningen leder till att datasekretessen äventyras eller om det är tekniskt oändamålsenligt eller annars oskäligt för nätföretaget.


26 §
Skyldighet att hyra ut kabelkanaler och antennplatser

Kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 18 § ålägga ett teleföretag med betydande marknadsinflytande en skyldighet att till teleföretag hyra ut en kabelkanal eller en antennplats i en radiomast.

Kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 19 § ålägga även andra företag än företag med betydande marknadsinflytande den skyldighet som avses i 1 mom., om det av en orsak som beror på miljövård, naturskydd eller markanvändningsplanering eller någon annan därmed jämförbar orsak inte är ändamålsenligt att bygga en parallell kabelkanal eller radiomast.

Skyldigheten att hyra ut antennplatser i en radiomast kan på de i 2 mom. avsedda grunderna åläggas också ett annat företag än ett teleföretag, om företaget hyr ut antennplatser till något teleföretag.

38 §
Begränsningar för skyldigheter

Trots att en skyldighet införts med stöd av 23―30 och 36 § finns skyldigheten inte, om föremålet för nyttjanderätten är i teleföretagets eller ett i 26 § 3 mom. avsett företags eget bruk eller behövs för dessa företags eget rimliga framtida behov.

50 §
Återkallande av nyttjanderätten till nummer eller prefix

Nyttjanderätten till ett nummer eller prefix kan återkallas även om det finns något annat motsvarande synnerligen vägande skäl som har samband med en klar och effektiv numrering eller användarnas intresse, och innehavaren av nyttjanderätten till numret eller prefixet har getts möjlighet att inom en månad föra fram sin uppfattning i saken. Hörande är obehövligt, om ett företag med nyttjanderätt har upphört med verksamheten eller innehavaren av nyttjanderätten av någon annan orsak har upphört att existera.

70 §
Uppbindning

Priset på terminaler i GSM-mobilnät eller tillhörande nyttigheter får inte vara beroende av om användaren köper även GSM-mobilnätsanslutningen av försäljaren (uppbindning).

Uppbindning är tillåtet när ett anslutningsavtal som gäller något annat än ett i 1 mom. avsett mobilnät ingås. Teleföretag skall tillhandahålla användare motsvarande kommunikationstjänster även utan terminal.

I marknadsföringen skall, utöver de uppgifter som avses i 2 kap. 4 § i konsumentskyddslagen (38/1978), även meddelas det totala beloppet av de tilläggskostnader som konsumenten orsakas av uppbindningen.

I samband med uppbindning får teleföretaget med konsumenten teckna ett tidsbundet anslutningsavtal på högst två år. Konsumenten har rätt att säga upp ett tidsbundet avtal så att avtalet upphör två veckor efter uppsägningen, om han eller hon, huvudsakligen utan att själv vara orsak till det, råkat i betalningssvårigheter till följd av en svår sjukdom, arbetslöshet eller någon annan särskild omständighet.

Villkoren i ett tidsbundet anslutningsavtal får inte ändras till nackdel för konsumenten under avtalstiden. En ändring av avtalsvillkoren är emellertid tillåten, om ändringsbehovet föranleds av ändringar i lagstiftningen eller myndighetsbeslut.

Ett teleföretag får förhindra att en mobiltelefon som erbjudits med uppbindning används för ett annat teleföretags anslutning. Spärren skall på konsumentens begäran hävas kostnadsfritt när anslutningsavtalet upphör, dock senast två år efter det att anslutningsavtalet ingicks.

82 §
Skyldighet att offentliggöra uppgifter om tjänsternas kvalitet

Kommunikationsverket kan genom sitt beslut ålägga ett teleföretag eller en tillhandahållare av nummerupplysningstjänst en skyldighet att offentliggöra jämförbara och aktuella uppgifter om kvaliteten på de tjänster företaget tillhandahåller.

I beslutet skall anges vilka uppgifter som skall offentliggöras och på vilket sätt de skall offentliggöras. Uppgifterna kan bland annat gälla leveranstid för anslutningar, felfrekvens per anslutning, tid för reparation av fel, uppkopplingstid, svarstid för nummerupplysningstjänsten och faktureringens korrekthet.

91 §
Prioriteringsfacilitet och prioriterade anslutningar

Angående användningen av prioriteringsfaciliteten under undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen bestäms genom förordning av statsrådet. Kommunikationsverket beslutar om användningen av prioriteringsfaciliteten vid störningar under normala förhållanden.

118 §
Skyldighet att höra parter

I förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs i övrigt om myndigheters skyldighet att höra parter.

127 §
Ändringssökande

I ett beslut som kommunikationsministeriet och Kommunikationsverket har fattat med stöd av något annat lagrum än 16―20 eller 126 § får ändring i enlighet med förvaltningsprocesslagen sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Ett beslut av kommunikationsministeriet och Kommunikationsverket skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.


Ändring i beslut som Kommunikationsverket har fattat med stöd av 16―20 och 126 § samt i beslut av marknadsdomstolen och statsrådet får i enlighet med förvaltningsprocesslagen sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Ett beslut av Kommunikationsverket skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

14 kap.

Särskilda bestämmelser

138 a §
Elektronisk delgivning av Kommunikationsverkets beslut

Kommunikationsverkets beslut kan med en parts samtycke delges genom elektronisk post. Beslutet anses ha delgivits då parten till Kommunikationsverket sänder en kvittering om att meddelandet har lästs.

Om en part i ett i denna lag avsett förvaltningsbeslut har lämnat Kommunikationsverket kontaktinformation som är väsentligt bristfällig eller felaktig eller inte har anmält väsentlig kontaktinformation, och om denna information inte heller senare blivit rättad eller kompletterad och delgivning av ett beslut inte av denna orsak är möjlig på annat sätt än som offentlig delgivning enligt 62 § i förvaltningslagen, kan Kommunikationsverket delge beslutet även genom att publicera ett meddelande i ärendet på sina webbsidor. Beslutet anses då ha delgivits en månad efter det att meddelandet har publicerats. I meddelandet skall anges när publicering skett och när beslutet anses ha blivit delgivet.

Kommunikationsverket skall i övrigt iaktta vad som bestäms i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).


Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

Lagens 70 § gäller dock bara i tre år från ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 81/2005
KoUB 31/2005
RSv 208/2005
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG; EGT nr L 204, 21.7.1998, s. 37

Helsingfors den 20 januari 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.