25/2006

Given i Helsingfors den 13 januari 2006

Lag om Livsmedelssäkerhetsverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ansvarsområde

För övervakning och undersökning av säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsförnödenheter, djurens hälsa och välfärd samt växthälsä finns Livsmedelssäkerhetsverket. Verket hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

Jord- och skogsbruksministeriet svarar i samråd med handels- och industriministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet för verkets resultatstyrning på det sätt som bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

2 §
Uppgifter

Till verkets uppgifter inom dess ansvarsområde hör:

1) att leda, utveckla och styra verkställighetsuppgifter,

2) tillsyn och riskhantering,

3) riskbedömning och vetenskaplig forskning samt övriga undersökningar och utredningar,

4) referenslaboratorieverksamhet,

5) information och rådgivning,

6) utbildning, samt

7) internationellt samarbete.

Verket skall också utföra andra uppgifter som enligt särskilda bestämmelser ankommer på det eller som jord- och skogsbruksministeriet särskilt ålägger det. Närmare bestämmelser om verkets uppgifter utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

3 §
Ledning och beslutanderätt

Livsmedelssäkerhetsverket leds av en generaldirektör. Generaldirektören avgör de ärenden som ankommer på Livsmedelssäkerhetsverket, om det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att någon annan tjänsteman vid verket skall avgöra dem. Verkets arbetsordning fastställs av generaldirektören.

4 §
Verksamhetsställen

I fråga om verkets verksamhetsställen och regionala enheter bestäms i verkets arbetsordning.

5 §
Samarbete

Till stöd för samarbetet mellan verket och dess intressentgrupper kan verket tillsätta rådgivande organ och till dem kalla sakkunniga.

6 §
Ingående av avtal samt beställda undersökningar

Verket kan ingå avtal om uppgifter som anknyter till verksamheten och om undersökningar som gäller ansvarsområdet samt om samarbete för genomförandet av forskningsprogram. Verket kan inom ramen för sin budget dessutom anlita sakkunniga.

Verket kan på beställning utföra utredningar och undersökningar samt ge andra sakkunnigtjänster inom sitt ansvarsområde.

7 §
Mottagande av donationer

Verket kan ta emot donationer för sin verksamhet.

8 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkets organisationsstruktur, om hur funktionerna är ordnade, om avgörandet av ärenden, om ledningens uppgifter samt om utnämning till tjänster utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

Genom denna lag upphävs lagen av den 15 december 2000 om Livsmedelsverket (1110/2000), lagen av den 15 december 2000 om Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel (1111/2000) och lagen av den 4 december 1992 om kontrollcentralen för växtproduktion (1201/1992).

Hänvisningar till Livsmedelsverket, Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel eller Kontrollcentralen för växtproduktion som ingår i en annan lag, en förordning eller ett statsråds- eller ministeriebeslut avser efter ikraftträdandet av denna lag Livsmedelssäkerhetsverket.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

10 §
Övergångsbestämmelser

Ärenden som vid ikraftträdandet av denna lag har inletts vid Livsmedelsverket, vid Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel samt vid Kontrollcentralen för växtproduktion övergår till Livsmedelssäkerhetsverket för behandling. Ärenden som vid ikraftträdandet har inletts vid jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa och som hör till verkets ansvarsområde samt gäller verkställighet övergår till Livsmedelssäkerhetsverket för behandling.

11 §
Övergångsbestämmelser som gäller personalen

Den personal som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till Livsmedelsverket, Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel och Kontrollcentralen för växtproduktion samt tjänsterna i fråga överförs till Livsmedelssäkerhetsverket när denna lag träder i kraft. På samma sätt överförs den personal som sköter verkställighetsuppgifter vid jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa jämte tjänsterna i fråga till verket. Samtycke av tjänstemännen behövs inte för överföringen av tjänsterna. Tjänsteförhållandet för tjänstemän som utnämnts till tjänster som specificeras i statsbudgeten upphör utan uppsägning.

RP 54/2005
JsUB 7/2005
RSv 181/2005

Helsingfors den 13 januari 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.