18/2006

Given i Helsingfors den 10 januari 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skjutprov

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 21 § 4 mom. i jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/1993), sådant det lyder i lag 314/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om innehållet i skjutprovet och hur provet avläggs, villkoren för godkännande av skjutprov samt kraven på den plats där skjutprovet avläggs och kraven på skjutvapen och patroner som används vid skjutprovet.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) prov i rådjursskytte ett skjutprov för jakt på rådjur,

2) prov i älg- och hjortskytte ett skjutprov för jakt på älg, vitsvanshjort, kronhjort, skogsvildren, dovhjort och sikahjort, och

3) prov i björnskytte ett skjutprov för jakt på björn.

3 §
Ordnande av skjutprov och plats för provet

Skjutprovet ordnas av jaktvårdsföreningen som senast sju dagar före provet meddelar om provet på ett sådant sätt som föreningen har beslutat om. Jaktvårdsföreningarna kan ordna skjutprovet i samarbete.

Jaktvårdsföreningen ska utse minst två övervakare för varje skjutprov.

Skjutprovet avläggs på en skjutbana som har godkänts av länsstyrelsen eller försvarsministeriet.

4 §
Målfigur

Skjutprovet avläggs genom att skytten skjuter mot en stillastående målfigur.

Som målfigur i provet i rådjursskytte och älg- och hjortskytte används en älgfigur enligt bilaga 1 till denna förordning. Diametern för älgfigurens träffområde är 23 centimeter.

Som målfigur i provet i björnskytte används en björnfigur enligt bilaga 2 till denna förordning. Diametern för björnfigurens träffområde är 17 centimeter.

5 §
Sättet att avlägga skjutprov

Skjutprovet avläggs i valfri stående, sittande eller knästående ställning genom att skytten skjuter fyra skott mot en målfigur på 75 meters avstånd.

Skytten skjuter skottserien inom 90 sekunder räknat från det första skottet. Träffarna meddelas efter skottserien.

Skytten får ta stöd mot vapenrem, skjutplatsens konstruktioner, skjutstock eller annat lämpligt underlag men vapnet får inte låsas mekaniskt i underlaget. Övervakaren av skjutprovet kontrollerar och godkänner stödet innan provet avläggs.

6 §
Antalet skottserier

Vid samma skjutprov får en skytt ha högst fem försök.

Om den avgift som tas ut för en provomgång föreskrivs i 37 § 1 mom. 1 punkten i jaktförordningen (666/1993).

Skytten har rätt till en ny avgiftsfri provomgång om vapnet av skytten oberoende orsaker går sönder, om patronen inte sprängs eller om det inträffar några andra motsvarande störningar.

7 §
Skjutvapen och patroner

Skjutprovet ska avläggas med ett vapen till vilket skytten har ett giltigt innehavs- eller parallelltillstånd enligt skjutvapenlagen (1/1998).

Om skytten är under 15 år får han använda ett vapen som tillhör en person över 18 år på det sättet som det föreskrivs i skjutvapenlagens 88 §.

Vapnet och patronerna ska uppfylla kraven i 16 § 2 mom. punkt 2 i jaktförordningen när det gäller provet i rådjursskytte, och 16 § 2 mom. punkt 3 när det gäller provet i älg- och hjortskytte samt 16 § 2 mom. punkt 4 när det gäller provet i björnskytte.

8 §
Handlingar som krävs för skjutprovet

Före skjutprovet ska skytten för övervakaren av provet visa upp ett giltigt jaktkort eller det kommande årets jaktkort som skytten har betalat avgiften för samt på yrkan bevisa sin identitet.

Därtill ska skytten före skjutprovet för övervakaren av skjutprovet visa upp ett giltigt innehavs- eller parallelltillstånd, som avses i skjutvapenlagen, till det vapen som skytten använder vid skjutprovet.

9 §
Godkännande av skjutprov

Skjutprovet godkänns om alla fyra skott i skottserien åtminstone rör vid träffområdets yttre kant.

Ett godkänt prov i björnskytte motsvarar prov i rådjursskytte samt älg- och hjortskytte. Ytterligare motsvarar ett godkänt prov i älg- och hjortskytte prov i rådjursskytte.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2006.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 10 juni 2005 (518/2005) om skjutprov.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

11 §
Övergångsbestämmelser

Ett gällande skjutprov som har avlagts enligt tidigare bestämmelser motsvarar ett skjutprov enligt denna förordning under skjutprovets giltighetstid.

En målfigur enligt tidigare bestämmelser kan användas vid provet i rådjursskytte, älg- och hjortskytte samt björnskytte högst under två års tid räknat från ikraftträdandet av denna förordning.

Ett prov i rådjursskytte eller älg- och hjortskytte med en målfigur enligt tidigare bestämmelser godkänns om alla fyra skott i skottserien åtminstone har rört yttre kanten av åttans ring i träffområdet.

Ett prov i björnskytte med en målfigur enligt tidigare bestämmelser godkänns om alla fyra skott i skottserien åtminstone har rört den yttre kanten av nians ring i träffområdet.

Helsingfors den 10 januari 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Sauli Härkönen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.