12/2006

Given i Helsingfors den 5 januari 2006

Statsrådets förordning om ändring av bilaga av statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådet förordning av den 9 september 2004 om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (853/2004) bilaga som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

Kommissionens beslut 2005/618/EG (32005D0618); EGT nr L 214; 19.8.2005; s. 65
Kommissionens beslut 2005/717/EG (32005D0717); EGT nr L 271; 15.10.2005; s. 48
Kommissionens beslut 2005/747/EG (32005D0747); EGT nr L 280; 25.10.2005; s. 18

Helsingfors den 5 januari 2006

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Överingenjör
Hannu Laaksonen

Bilaga. Användning av bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) som undantas från vad som bestäms i 4 § 1 mom. samt tillåtna maximihalter för de nämnda tungmetallerna och flamskyddsmedlen.

1. Kvicksilver i lågenergilampor upp till 5 mg per lampa.

2. Kvicksilver i lysrör för allmänna ändamål högst:

― 10 mg, när halofosfat användas som lysämne

― 5 mg, när trifosfat (lysrör med normal livslängd) användas som lysämne

― 8 mg, när trifosfat (lysrör med lång livslängd) användas som lysämne

3. Kvicksilver i lysrör för särskilda ändamål.

4. Kvicksilver i andra lampor som inte uttryckligen nämns i denna bilaga.

5. Bly i glas till katodstrålerör, elektroniska komponenter och lysrör.

6. Bly som legeringselement i stål med upp till 0,35 viktprocent bly, aluminium med upp till 0,4 viktprocent bly och som kopparlegering med upp till 4 viktprocent bly.

7. ― Bly i lödpunkter med hög smälttemperatur (dvs. blybaserade legeringar som innehåller mer än 85 procent bly i vikt räknat).

― Bly i lödpunkter för servrar, datalagringssystem, inklusive sådana som består av sammankopplade diskar, utrustning för nätinfrastruktur för koppling, signalering, överföring och näthantering för telekommunikation.

― Bly i keramiska delar till elektronik (exempelvis piezoelektroniska anordningar).

8. Kadmium och dess föreningar i elektriska kontakter och kadmiumbeläggning med undantag för sådan användning som är förbjuden enligt statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller produkter och förnödenheter som innehåller kadmium och dess föreningar 1415/1992.

9. Sexvärt krom som korrosionsskydd för kolstålssystemet i absorptionskylaggregat.

10. DekaBDE i polymera material.

11. Bly i lagerskåler och bussningar av blybrons.

12. Bly i kontaktsystem med böjliga stift (compliant pins).

13. Bly som beläggningsmaterial för c-ringar i värmeledande moduler.

14. Bly och kadmium i optiskt glas och filterglas.

15. Bly i lödpunkter med fler än två delar för kopplingen mellan stiften och mikroprocessorstacken, med en blyhalt över 80 procent men under 85 procent i vikt räknat.

16. Bly i lödpunkter för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretser.

I homogena material den tillåtna maximala halten av bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybrombifenyl (PBB) och polybromdifenyleter (PBDE) är 0,1 och av kadmium 0,01 viktprocent.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.