9/2006

Given i Helsingfors den 13 januari 2006

Lag om ändring av lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 augusti 2000 om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) 6 § samt

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

2 a §
Delegation

För att förbättra kunskaperna i ekonomi och främja samarbetet mellan olika aktörer kan i anslutning till handels- och industriministeriet finnas en delegation som tillsätts av statsrådet.

Närmare bestämmelser om namnet på, tillsättandet av, uppgifterna för och medlemmarna i delegationen samt om ordnandet av dess verksamhet utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Behörighetsvillkor för ekonomi- och skuldrådgivare

En ekonomi- och skuldrådgivare skall ha avlagt för verksamheten lämplig högskoleexamen samt äga sådan skicklighet och erfarenhet som en behörig skötsel av uppdraget förutsätter.

Närmare bestämmelser om behörighetsvillkoren för ekonomi- och skuldrådgivare kan utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2006.

En person som är verksam som ekonomi- och skuldrådgivare när denna lag träder i kraft eller som har arbetat som ekonomi- och skuldrådgivare före ikraftträdandet är behörig att verka som ekonomi- och skuldrådgivare utan hinder av vad som bestäms i 6 §.

RP 141/2005
EkUB 17/2005
RSv 150/2005

Helsingfors den 13 januari 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.