1283/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan den lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning ingår bestämmelser om när de prestationer som utförs av notarius publicus vid ett ämbetsverk inom justitieministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda, med undantag av de avgifter som notarius publicus uppbär för styrkande av köp och delgivning, om vilka bestäms särskilt.

2 §
Avgiftsfria prestationer

För mottagande av utsaga om erkännande som avses i 15 § lagen om faderskap (700/1975) och för verkställande av hörande samt mottagande av godkännande enligt 18 § lagen om faderskap uppbärs ingen avgift.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För notarius publicus prestationer uppbärs följande fasta avgifter:

1) för protest 25 euro;

2) för öppning och stängning av tresorfack 42 euro för det första facket och för varje följande fack 6 euro;

3) för styrkande av meritförteckning 35 euro;

4) för vederhäftighetsbetyg 15 euro;

5) för styrkande av riktigheten hos en underskrift 6 euro per underskrift;

6) för styrkande av riktigheten hos en kopia av en handling 2 euro per sida, dock högst 70 euro per handling; samt

7) för intyg (apostille) som avses i konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar (FördrS 46/1985) 9 euro.

För kontroll i ett offentligt register i samband med styrkande av riktigheten hos en underskrift uppbärs en avgift som motsvarar de kostnader som föranleds av kontrollen.

För andra prestationer uppbärs en avgift som motsvarar den enskilda prestationens självkostnadsvärde.

Notarius publicus beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enlig 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Resekostnader som förorsakas av öppning och stängning av tresorfack eller av annan åtgärd ersätts till notarius publicus enligt statens resereglemente, om resekostnaderna i ärendet på motsvarande sätt uppbärs till staten.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna förordning upphävs justitieministeriets förordning av den 18 december 2002 om avgifter för notarius publicus prestationer (1210/2002).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder ikraft.

För en prestation som beställts innan denna förordning har trätt i kraft uppbärs avgift enligt den avgiftsförordning som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 29 december 2005

Justitieminister
Leena Luhtanen

Regeringsrådet
Ahti Penttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.