1282/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 26 juli 1993 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

För domstolarnas, stämningsmännens, häradsåklagarnas och landskapsåklagarens prestationer tas till staten ut ansökningsavgift, förrättningsavgift och expeditionslösen samt ersättning för särskilda kostnader enligt denna förordning, om inte något annat föreskrivs i lag eller i denna förordning.

För prestationer av tjänstemän som enligt 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om stämningsmän (505/1986) har rätt att verkställa delgivning tas avgifter ut så som det föreskrivs om prestationer av stämningsmän.

2 §
Uträknande av totalkostnaderna

Totalkostnaderna enligt 4 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) räknas ut på det sätt som anges i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992).

2 kap.

Ansökningsavgifter och förrättningsavgifter

3 §
Tingsrätten

För behandlingen av ett ansökningsärende vid tingsrättens kansli eller sammanträde tas ut en ansökningsavgift i enlighet med denna paragraf.

För behandlingen av ett ärende som anhängiggörs genom ansökan tas ut 72 euro, om inte något annat bestäms nedan. Om ärendet såsom tvistigt överförs till behandling vid sammanträde, tas avgift ut såsom i tvistemål.

För behandlingen av nedan nämnda ansökningsärenden tas ansökningsavgifter ut som följer:

1) äktenskapsskillnad:

a) 72 euro,

b) om ärendet överförs till behandling vid sammanträde, tas avgift ut såsom i tvistemål,

c) fortsatt behandling efter betänketiden 44 euro,

2) ärenden som behandlas enligt lagen om medling i tvistemål i allmänna domstolar (663/2005):

a) ärende i vilket medling inte inleds 44 euro,

b) ärende i vilket medling inleds 102 euro,

c) avgiften tas inte ut, om medling begärs i ett ärende som är anhängigt i en rättegång,

3) inskrivningsärenden:

a) lagfartsärende och ärende som gäller registrering av äganderätt 65 euro; i lagfart gäller avgiften förvärvet eller åtkomsthandlingen, i registrering av äganderätt gäller avgiften ansökan; för sådan anteckning om myndighet som administrerar en fastighet som görs i samband med lagfart eller registrering av äganderätten tas inte ut särskild avgift,

b) om i behandlingen ingår kungörelse i den officiella tidningen, 165 euro,

c) förtydligande lagfart enligt 11 kap. 6 § i jordabalken 27 euro,

d) fastställande och hävande av inteckning 44 euro,

e) annan ändring av inteckning eller annat utfärdande av nytt pantbrev 27 euro,

f) utbyte till pantbrev 27 euro,

g) om fastställande eller ändring av flera inteckningar eller utbyte av flera fordringsbevis till pantbrev söks genom samma ansökningshandling, för den första inteckningen avgift enligt underpunkterna d―f och för övriga 11 euro stycket,

h) för ändring av inteckning som söks i samband med utbyte till pantbrev tas inte ut särskild avgift,

i) ärende som gäller innehavaren av pantbrevet 11 euro för varje inteckning; för anteckning om innehavaren som görs i samband med fastställande eller ändring av inteckningen eller för avförande av innehavaranteckning tas inte ut särskild avgift,

j) inskrivning eller överföring av särskild rättighet 65 euro,

k) ändring av inskrivning av särskild rättighet 44 euro,

l) anteckning om och ändring av myndighet som administrerar en fastighet samt annat ärende som gäller inskrivning i lagfarts- och inteckningsregistret 27 euro, för avförande av anteckning om myndighet som administrerar en fastighet tas inte ut avgift,

m) för anteckning som är en förtydligande anteckning enligt 24 § 2 mom. i förordningen om lagfarts- och inteckningsregister (960/1996) inklusive ändring av en persons eller ett företags namn, tas avgift inte ut,

4) konkurs:

a) i ett ärende som gäller försättande i konkurs tas 105 euro ut av sökanden om inte gäldenären försätts i konkurs,

b) i ett ärende som gäller försättande i konkurs tas 220 euro ut av konkursboet,

c) i ett konkursärende som avslutas genom fastställande av utdelningsförteckningen tas ut 260 euro,

d) i ett konkursärende som avslutas på något annat sätt än genom fastställande av utdelningsförteckningen tas ut 105 euro; avgiften tas dock inte ut, om konkursen fortsätter som offentlig utredning,

e) för något annat ärende som bygger på konkurslagen (120/2004) och som behandlas särskilt på basis av ansökan tas av sökanden ut 105 euro; avgiften tas dock inte ut för ett ärende som gäller beslut om att vidta säkringsåtgärder eller använda tvångsmedel, boförteckningens bestyrkande eller någon annan av gäldenärens skyldigheter, efterbevakning eller rättelse eller ändring av en fastställd utdelningsförteckning,

f) för behandlingen av ett ärende som gäller en fordran som har bestridits tas avgift ut såsom i ett tvistemål hos den som har bestridit fordran, om ärendet såsom tvistigt överförs till behandling vid sammanträde,

5) saneringsförfarande:

a) ärende som leder till beslut om att inte inleda saneringsförfarande 105 euro,

b) ärende som leder till beslut om att inleda saneringsförfarande 480 euro,

c) annat ärende som hänför sig till saneringsförfarande och som behandlas särskilt på basis av ansökan 105 euro,

6) ärenden som gäller fusion 210 euro.

Följande ansökningsärenden behandlas avgiftsfritt:

1) ärenden enligt lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/1996),

2) ärenden enligt tvångsmedelslagen (450/1987),

3) ärenden som domstolen behandlar på eget initiativ eller på anmälan av någon annan myndighet.

4 §
Stämningsman

För delgivning som verkställs av en stämningsman jämte det bevis som ges över delgivningen tas 27 euro ut i förrättningsavgift. För delgivningsförsök tas en lika stor avgift ut.

Avgift tas inte ut då domstolen har hand om delgivningen.

5 §
Delgivning till utlandet

För expedition av en handling för delgivning till utlandet tas 27 euro ut i expeditionsavgift. Avgift tas dock inte ut för ärenden som behandlas vid domstol och för vilka rättegångsavgift eller ansökningsavgift tas ut.

De särskilda kostnader som delgivning i utlandet medför tas ut i enlighet med bestämmelserna i 10 §.

6 §
Hovrätten

För behandlingen av ett ansökningsärende vid hovrätten tas 72 euro ut i ansökningsavgift.

Avgift tas inte ut för behandlingen av ett ärende som gäller tilldelande av vicehäradshövdingstitel.

Avgift tas inte ut för medling som gäller en sak som är föremål för rättegång.

3 kap.

Expeditionslösen

7 §
Intygsavgifter

För intyg som utges på beställning tas ut intygsavgifter som följer:

1) gravationsbevis 20 euro,

2) annat intyg 15 euro.

För intyg som utan särskild begäran påtecknas en handling som ges till parten tas ingen intygsavgift ut.

När en myndighet i egenskap av offentligt köpvittne bevittnar handlingar som gäller fastighetsöverlåtelse tas inte någon ovan nämnd intygsavgift ut.

Intyg som en domare utfärdar om bibehållen talerätt är avgiftsfritt.

Avgift tas inte ut för intyg som ges i ett ärende som skall behandlas avgiftsfritt.

8 §
Utdragsavgifter och kopieringsavgifter

För utdrag eller kopior som på begäran framställts av ett protokoll eller någon annan handling som förvaras i myndighetens arkiv tas avgifter ut som följer:

1) för ett styrkt utdrag eller en styrkt kopia som framställs på basis av en sedvanlig begäran om handlingar tas ut 2 euro per sida i utdrags- eller kopieringsavgift; för en obestyrkt kopia av en handling tas ut 1 euro per sida; den utdrags- eller kopieringsavgift som tas ut hos parten får dock inte överstiga 72 euro per handling,

2) för ett utdrag eller en kopia som framställs på basis av en begäran som kräver särskilda åtgärder tas ut 3 euro per sida; den utdrags- eller kopieringsavgift som tas ut hos parten får dock inte överstiga 150 euro per handling.

För en kopia som ges som telekopia tas avgift ut enligt 1 mom. Om en kopia av ett intyg ges som telekopia, tas avgift dock ut så som för intyg.

För ett utdrag, en kopia eller ett intyg som sänds per post eller telekopia tas minst 6 euro ut i avgift.

9 §
Befrielser från att betala utdrags- och kopieringsavgifter

En i 8 § nämnd avgift tas inte ut för en handling som ges till parten utan särskild beställning.

Avgift tas inte heller ut för följande handlingar:

1) expedition för parten i ett brottmål som förs av allmänna åklagaren,

2) kopia av protokollet över muntlig förberedelse och huvudförhandling för käranden i ett tvistemål eller sökanden i ett ansökningsärende,

3) separat förordnande eller någon motsvarande expedition som hör till ärendet för godemannen eller konkursförvaltaren,

4) matrikelutdrag för tjänstebruk,

5) i saneringsförfarande kopior av ansökningens bilagor för en part som domstolen har gett en möjlighet att yttra sig,

6) kopior enligt 5 § i förordningen om skuldsanering för privatpersoner (58/1993),

7) expedition för parten i ett ärende som gäller förvandlingsstraff för böter,

8) expedition för utrikesministeriet i ett ärende som behandlas i ett internationellt rättskipnings- och undersökningsorgan,

9) expedition för statskontoret i ett ärende om ersättning av brottsskador med statens medel,

10) expedition för vars avgiftsfrihet det föreskrivs annanstans i lag eller förordning.

Avgiften behöver inte tas ut av en högskola när kopian sänds för vetenskapliga forskningsbehov.

4 kap.

Särskilda kostnader

10 §
Kostnader för kungörelse och vissa andra kostnader

Kostnader för annonsavgifter till den officiella tidningen ingår i avgiften för en prestation i de ärenden som nämns i 3 § 3 mom. 3 punkten underpunkt b, 4 punkten underpunkt b samt 5―6 punkten. I avgiften ingår dock inte kostnader som uppstår av kungörande av ett temporärt förbud i ett ärende som gäller saneringsförfarande. I andra avgiftsbelagda ärenden tas kostnaderna för kungörelse i officiella tidningen ut särskilt till fullt belopp. För kungörelse i någon annan tidning tas av var och en som är skyldig att betala behandlingsavgift ut 65 euro i ersättning för kostnaderna för kungörelsen.

Om en part har åsidosatt sin skyldighet att lämna in kopior till en myndighet, framställs de på partens bekostnad. Då tas kopieringsavgift ut till det belopp som nämns i 8 §.

För en ljud- eller videoinspelning eller en upptagning som innehåller behandlingen av ett ärende tas hos den som beställer den utöver band- eller upptagningskostnaderna dessutom ut 20 euro i expeditionsavgift.

Som ersättning för särskilda delgivningskostnader utomlands tas ut

1) den avgift som utrikesförvaltningen debiterat för delgivning i utlandet jämte därtill hörande ersättning för särskilda kostnader till fullt belopp, och

2) arvodet och kostnaderna som den myndighet eller tjänsteman som sköter delgivningsverksamheten fakturerat för uppgiften till deras fulla belopp.

Avgiften för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) bestäms i motsvarighet till de orsakade kostnaderna av den som tagit fram uppgiften.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

11 §
Uttag av avgift

Den avgift som den betalningsskyldige skall betala tas ut som postförskott eller med särskild räkning då en expedition eller annan handling överlämnas. Om ett ärende för vilket det föreskrivs endast en avgift uppskjuts för att behandlas vid ett senare tillfälle för att en interimistisk åtgärd skall kunna vidtas, kan avgiften tas ut efter den första behandlingsomgången.

För ett ärende som behandlas enligt lagen om medling i tvistemål i allmänna domstolar tas avgift ut i samband med avgörandet i begäran om inledande av medling.

När en avgift tas ut med räkning, får förfallodagen inte infalla tidigare än tre veckor och inte senare än sex veckor från den dag då räkningen gavs till parten eller postades.

Den betalningsskyldige kan också betala avgiften på förhand, om myndigheten godkänner detta.

Myndigheterna skall vid indrivning av avgifter beakta statens kostnader för indrivningen och sannolikheten för att den lyckas. Myndigheterna kan vid behov, med hänsyn till vad som totalt sett blir fördelaktigast för staten, avstå från att driva in en obetydlig avgift.

12 §
Påföljder av dröjsmål

Om den betalningsskyldige inte inom utsatt tid betalar den avgift som skall betalas eller inte löser ut postförskottet, kan dessutom tas ut 11 euro per prestation i dröjsmålsavgift.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 20 augusti 1993 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (774/1993) jämte ändringar.

För en prestation som har beställts före denna förordnings ikraftträdande tas ut avgift enligt den förordning som nämns i 2 mom.

Helsingfors den 29 december 2005

Justitieminister
Leena Luhtanen

Regeringsrådet
Ahti Penttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.