1279/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid centralkommissionen för konst och vid de regionala konstkommissionerna

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag 348/1994 och det sistnämnda sådant det lyder i lag 495/2005:

1 §

De prestationer som avses i 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som centralkommissionen för konst och de regionala konstkommissionerna prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) utbildning och konsultation samt publikationer och annat material i anslutning till detta,

2) användning av lokaler, samt

3) andra prestationer som utförts på uppdrag eller beställning.

De prestationer som uppräknas i 1 mom. är dock avgiftsfria om de ansluter sig till rådgivnings-, väglednings-, informations- eller utredningsverksamhet vid centralkommissionen för konst och vid de regionala konstkommissionerna.

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för kopior och utskrifter enlig 34 § 3 mom. i samma lag beslutar centralkommissionen och de regionala konstkommissionerna för konst med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till den 31 december 2008.

Helsingfors den 29 december 2005

Minister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Sari Korpimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.