1278/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Finlands filmarkiv

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag 348/1994 och det sistnämnda sådant det lyder i lag 495/2005:

1 §

Avgiftsfria prestationer vid Finlands filmarkiv är sådana som endast föranleder mindre kostnader, såsom

1) överlåtelse av lagstadgade och frivilliga upptagningar för deponentens eget behov, samt

2) tjänster i sambad med internationellt kulturutbyte.

2 §

De övriga prestationer som avses i 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och vilka Finlands filmarkiv prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) informations-, bild- och utlåningstjänster,

2) spedition,

3) försäljning av rättigheterna till användning och visning av filmer,

4) föreställningar,

5) användning av lokaler och utrustning,

6) användning av biografer,

7) utbildning och konsultation,

8) tittande på filmer och videogram,

9) användning av räddningskopior, samt

10) andra beställda prestationer.

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Finlands filmarkiv med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

3 §

På avgiftsbelagda biblioteks- och informationstjänster vid Finlands filmarkiv och på grunderna för avgifterna tillämpas undervisningsministeriets beslut om avgifter för biblioteks- och informationstjänster (82/1993).

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till den 31 december 2008.

Helsingfors den 29 december 2005

Minister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Sari Korpimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.