1273/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet av den 22 december 2005, föreskrivs med stöd av 20 § 1 mom. i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning (1157/2005):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om det förfarande som skall iakttas vid sådan jakt- och fiskeövervakning som avses i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning (1157/2005), nedan jakt- och fiskeövervakningslagen, om skjutvapen och andra maktmedels- och skyddsredskap som hör till jakt- och fiskeövervakarens utrustning samt om utrustning som behövs vid jakt- och fiskeövervakning.

2 §
Förfarande vid gripande av en person

En person som gripits med stöd av 6 § i jakt- och fiskeövervakningslagen skall bemötas sakligt.

Om den som gripits inte genast kan friges i enlighet med 6 § 2 mom. i jakt- och fiskeövervakningslagen skall jakt- och fiskeövervakaren omedelbart se till att den gripna personen överlämnas till polisen.

Om det vid gripandet eller överlämnandet av den gripne till polisen är absolut nödvändigt får jakt- och fiskeövervakaren begränsa den gripnes rörelsefrihet med handbojor eller på annat för ändamålet lämpligt sätt. Begränsningen av rörelsefriheten får inte orsaka den gripne fara och inte fortgå längre än nödvändigt.

3 §
Förfarande vid säkerhetsvisitation

Den säkerhetsvisitation som avses i 7 § i jakt- och fiskeövervakningslagen kan utföras med hjälp av en metalldetektor, någon annan teknisk anordning eller ett tränat djur. Saker som den person som kontrolleras medför samt fortskaffningsmedel kan också kontrolleras på annat sätt.

Säkerhetsvisitation skall utföras på ett sådant sätt att den inte orsakar den person som kontrolleras onödig olägenhet eller skada på egendom.

4 §
Förfarande vid maktmedelsanvändning

Om en jakt- och fiskeövervakare under de förutsättningar som avses i 10 § i jakt- och fiskeövervakningslagen blir tvungen att använda maktmedel, skall sådana medel väljas vars verkningar och följder är lindrigast med tanke på den person de riktas mot och utomstående.

5 §
Maktmedels- och skyddsredskap

Med skjutvapen som enligt 12 § 2 mom. i jakt- och fiskeövervakningslagen lämpar sig för avlivande av djur avses pistol. Om utförandet av uppgiften det förutsätter har jakt- och fiskeövervakaren också rätt att bära ett gevär.

Utöver vad som anges i 1 mom. kan gasspray, batong, handbojor, skyddsväst och andra med dem jämförbara maktmedels- och skyddsredskap ingå i jakt- och fiskeövervakares utrustning.

6 §
Bärande av maktmedelsredskap

En jakt- och fiskeövervakare skall bära sina maktmedelsredskap under dräkten eller i sin utrustning så att de inte kan observeras av andra, om detta är möjligt med beaktande av typen av redskap.

Om jakt- och fiskeövervakaren inte kan bära maktmedelsredskapen under dräkten eller i sin utrustning får de bäras i ett slutet hölster som fästs vid bältet.

7 §
Jakt- och fiskeövervakarens utrustning

Jakt- och fiskeövervakaren har GPS-navigator och den telefon- och terminalutrustning som krävs för användning av myndighetsradionätet Virve samt annan utrustning som behövs för utförandet av jakt- och fiskeövervakningen.

Jakt- och fiskeövervakaren har en tjänstedräkt av vilken hans eller hennes namn och ställning som Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare framgår. Tjänstedräkten skall alltid användas vid jakt- och fiskeövervakning.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 29 december 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Matti Setälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.