1268/2005

Given i Helsingfors den 20 december 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsyn över privat socialservice

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 5 § 7 mom. och 6 § 5 mom. i lagen av den 9 augusti 1996 om tillsyn över privat socialservice (603/1996) beslutat:

1 §
Bilagor till tillståndsansökan och anmälan

Till en tillståndsansökan enligt 5 § och till anmälan om inledande av verksamhet enligt 6 § i lagen om tillsyn över privat socialservice (603/1996) skall fogas:

1) kopia av bolagsordningen, bolagsavtalet eller sammanslutningens stadgar eller annan motsvarande utredning,

2) handelsregisterutdrag som gäller firman eller kopia av näringsanmälan,

3) verksamhetsplan,

4) planritning och dispositionsplan över de utrymmen som används för verksamheten,

5) räddningsplan med bifogad säkerhetsutredning,

6) utlåtande av räddningsmyndigheten,

7) utlåtande av hälsoskyddsmyndigheten,

8) utlåtande av det organ som ansvarar för socialvården i den kommun där servicen ges eller av en tjänsteinnehavare som är utsedd av detta organ,

9) kopia av examensbevis och utredning över arbetserfarenhet i fråga om den person som ansvarar för servicen, samt

10) kopia av en registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Vid ansökan om tillstånd att förändra den privata serviceproducentens verksamhet och i fråga om bilagor till en anmälan om ändring av verksamhet iakttas i fråga om bilagor till ansökan 1 mom. i tillämpliga delar.

2 §
Uppvisande av utdrag ur straffregistret

Innan tillstånd beviljas skall länsstyrelsen begära att få se ett utdrag ur straffregistret i fråga om andra personer som arbetar med barn än de som hör till den personal som är anställd i arbetsavtalsförhållande. Även kommunen skall utan dröjsmål begära att få se ett utdrag ur straffregistret i fråga om de ovan nämnda personerna när den tar emot en anmälan enligt 6 § i lagen om tillsyn över privat socialservice eller 28 § 1 mom. i lagen om barndagvård (36/1973).

Beträffande uppvisande och återlämnande av registerutdrag samt tystnadsplikt i fråga om uppgifterna i utdraget gäller vad som bestäms i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 20 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Anne Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.