1264/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av strålskyddsförordningen

I enligt med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

fogas till strålskyddsförordningen av den 20 december 1991 (1512/1991) ett nytt 5 a kap. samt en ny 24 b § som följer:

5 a kap.

Slutna strålkällor med hög aktivitet

22 a §
Årsanmälan

Innehavare av säkerhetstillstånd som berättigar till användning eller innehav av i 31 a § i strålskyddslagen avsedda slutna strålkällor med hög aktivitet är skyldiga att varje kalenderår lämna Strålsäkerhetscentralen av denna fastställda uppgifter om de slutna strålkällor med hög aktivitet som innehas.

22 b §
Skyldigheter vid överlåtande av en strålkälla

Tillverkaren eller importören skall vid överlåtande av en sluten strålkälla med hög aktivitet bifoga detaljerade skriftliga uppgifter om källans struktur och de egenskaper som inverkar på säkerheten.

Före överlåtandet skall tillverkaren eller importören dessutom kontrollera att strålkällans identifieringsuppgifter och de märkningar som anger dem samt de märkningar som varnar för den risk för strålning som källan orsakar är korrekta.

En verksamhetsutövare som överlåter en sluten strålkälla med hög aktivitet till en annan verksamhetsutövare skall bifoga de uppgifter som avses i 1 mom.

22 c §
Export till länder utanför Europeiska unionen

Innan det godkännande som avses i 31 e § i strålskyddslagen ges skall Strålsäkerhetscentralen hos mållandets behöriga myndigheter försäkra sig om att det inte från mållandets sida finns något hinder för överföringen av en strålkälla med hög aktivitet och att mottagaren i mållandet är berättigad att ta emot källan.

22 d §
Fastställande av säkerhetens omfattning

Grundavgiften för den säkerhet som avses i 31 f § i strålskyddslagen är 10 000 euro. Tilläggsavgiften är 1 000 euro per avgiftsenhet.

Antalet avgiftsenheter räknas ut genom att den siffra som anger aktiviteten hos en sluten strålkälla med hög aktivitet divideras med ett tal som är hundra gånger den aktivitetsnivå som anges i bilaga 1 till rådets direktiv 2003/122/Euratom om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa strålkällor.

Om antalet avgiftsenheter är högre än hundra kan Strålsäkerhetscentralen beräkna och fastställa en lägre tilläggsavgift än den som räknats ut enligt 1 mom.

24 b §
Skötsel av en godkänd anläggnings uppgifter

Om det inte finns en sådan särskilt godkänd anläggning som avses i 10 § 3 mom. i strålskyddslagen, svarar Strålsäkerhetscentralen för de praktiska åtgärderna för oskadliggörande av radioaktivt avfall. Strålsäkerhetscentralen kan avtala med avfallsinnehavaren om att staten mot en engångsersättning slutgiltigt tar avfallet i sin besittning.

Ansvaret för avfallet överförs på staten när avfallet har överlämnats till Strålsäkerhetscentralen. Efter detta vidtar Strålsäkerhetscentralen de åtgärder som behövs för att på ett säkert sätt lagra avfallet för lång tid.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 29 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Konsultativ tjänsteman
Raimo Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.