1259/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 25 juli 1986 om smittsamma sjukdomar (583/1986) en ny 6 a §, en ny 38 § i stället för den 38 § som upphävts genom lag 408/2002 samt en ny 38 a § som följer:

6 a §

Rättsskyddscentralen för hälsovården, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet, leder länsstyrelsernas verksamhet i syfte att förenhetliga deras verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis vid ledningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Dessutom övervakar Rättsskyddscentralen för hälsovården bekämpningen av smittsamma sjukdomar i synnerhet när det är fråga om

1) principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden,

2) ärenden som gäller flera län eller hela landet,

3) ärenden som har samband med övervakningsärenden som behandlas vid Rättsskyddscentralen för hälsovården och som gäller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, samt

4) ärenden som länsstyrelsen är jävig att behandla.

Bestämmelser om en närmare arbetsfördelning mellan Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelserna vid ledningen och övervakningen kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

38 §

Om det vid den ledning och övervakning som avses i 6 och 6 a § konstateras att en kommun eller samkommun vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag har förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, kan Rättsskyddscentralen för hälsovården eller länsstyrelsen ge kommunen eller samkommunen eller den tjänsteman som ansvarar för den felaktiga verksamheten en anmärkning för framtiden.

Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelsen kan, om ärendet inte föranleder en anmärkning eller andra åtgärder, uppmärksamgöra den övervakade på att verksamheten skall ordnas på behörigt sätt och att god förvaltningssed skall iakttas.

I Rättsskyddscentralens för hälsovården eller länsstyrelsens anmärkning eller uppmärksamgörande enligt denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

38 a §

En övervakningsmyndighet som avses i 6 eller 6 a § undersöker inte sådana klagomål över bekämpningen av smittsamma sjukdomar som gäller ärenden äldre än fem år, om det inte finns särskilda skäl att undersöka klagomålet.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 154/2005
ShUB 19/2005
RSv 129/2005

Helsingfors den 29 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.