1250/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Kommunikationsministeriets förordning om Luftfartsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 6 § i lagen av den 29 december 2005 om luftfartsförvaltningen (1248/2005), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Luftfartsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer och grunderna för dem samt om de avgifter som tas ut för de offentligrättsliga prestationerna.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är prestationer enligt tabellen i bilagan till förordningen för vilka Luftfartsförvaltningen tar ut avgifter enligt avgiftstabellen i bilagan.

Då en åtgärd som hänför sig till prestationen utförs utomlands på begäran av sökanden, tas utöver den avgift som avses i 1 mom. dessutom ut ersättning för utgifter i form av resekostnader, dagtraktamenten och logiersättningar.

3 §
Vissa offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

För övervaknings- eller inspektionsverksamhet i anslutning till typ- eller modifieringsgodkännande av luftfartyg eller flygmaterieltillverkning tas ut ersättning för direkta av prestationen orsakade arbets- och verktygskostnader samt rese-, dagtraktaments- och logikostnader liksom även eventuella andra direkta kostnader. Den avgift som tas ut för prestationen är dock minst 150 euro.

4 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga prestationer som Luftfartsförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) tryckalster och övrigt informationsmaterial med undantag för material som produceras för främjande av medvetenheten om flygsäkerheten,

2) fotostatkopior, telefaxmeddelanden, elektroniska upptagningar och andra avskrifter,

3) övriga prestationer som Luftfartsförvaltningen utför på uppdrag.

Luftfartsförvaltningen beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag samt om avgifter som tas ut för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

5 §
Avgiftsfria prestationer eller prestationer som producerats till ett lägre pris än självkostnadspris

Avgiftsfria är

1) prestationer som enligt bifogad avgiftstabell är avgiftsfria,

2) rampinspektioner som avses i 4 kap. i luftfartslagen och intyg som utfärdats med anledning av dem,

3) tillstånd som avses i 73―75 § i luftfartslagen,

4) godkännanden och tillträdesrätter som hänför sig till tryggandet av den civila luftfarten och som ingår i 11 kap. i luftfartslagen och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten,

5) kontrollflygares och luftfartsläkares befogenheter,

6) tryckalster och informationsmaterial som har producerats för främjande av medvetenheten om flygsäkerheten.

För omfattande tryckalster och informationsmaterial som producerats för främjande av medvetenheten om flygsäkerheten kan emellertid tas ut en avgift som inte får överstiga självkostnadspriset.

6 §
Förskottsbetalningar

När en ansökan om tillstånd eller godkännande lämnas in skall den sökande i förskott betala 50 procent av den avgift som tas ut av sökanden för tillstånd eller godkännande. Förskottsbetalningen gäller inte tillstånd eller godkännande för vilket den avgift som tas ut är under 1 000 euro. Den del som överstiger förskottsbetalningen tas ut då beslutet tillställs sökanden.

Om en ansökan som avses i 1 mom. återtas eller inte kompletteras eller om ansökan avslås återbärs sökanden den del av den i förskott betalda avgiften som överstiger den arbetsinsats som gjorts för ansökan.

Från avgiften för en prestation som gäller ett ärende som en domstol på grund av besvär återförvisat för behandling avdras det belopp som tagits ut för Luftfartsverkets eller Luftfartsförvaltningens tidigare beslut i ärendet.

7 §
Särskilda bestämmelser om avgifter som tas ut för tillstånd och godkännanden

När ett tillstånd eller godkännande beviljas för en kortare tid än ett år gottgörs den avgift som tas ut för tillståndet eller godkännandet i samband med beviljandet av ett nytt tillstånd eller godkännande för det antal hela månader som giltighetstiden för det tillstånd eller godkännande som först beviljats underskrider ett år. Denna bestämmelse tillämpas inte på ett tillstånd eller godkännande av engångsnatur.

8 §
Befrielse från avgift

Luftfartsförvaltningen kan på ansökan befria ägaren, innehavaren eller operatören av ett luftfartyg från avgiften för luftvärdighetsövervakning om luftfartyget inte används eller har använts i flygverksamhet under ett helt kalenderår. Ansökan om befrielse från en övervakningsavgift för luftvärdighet som redan har betalats skall lämnas till Luftfartsförvaltningen senast två månader efter utgången av det kalenderår under vilket avgiften har betalats.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till utgången av 2006.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft tas avgiften ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 29 december 2005

Minister
Leena Luhtanen

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

AVGIFTSTABELL

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.