1249/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Lag om tillsynsavgift för flygtrafiken

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

För tillsyn över flygsäkerheten och de offentliga förvaltningsuppgifter som gäller luftfarten uppbärs till staten en tillsynsavgift för flygtrafiken enligt vad som bestäms i denna lag.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) flygplats en sådan trafikflygplats enligt 80 § i luftfartslagen (1242/2005) som är öppen för regelbunden inrikes eller internationell flygtrafik,

2) avgiftsperiod en period av tre kalendermånader som börjar den 1 januari, april, juli respektive oktober,

3) betalningsskyldig flygplatsens ledningsenhet.

3 §
Behörig myndighet

Uttag och tillsyn av avgiften sköts av Luftfartsförvaltningen, som kan meddela närmare föreskrifter om betalningsförfarande och bokföring samt fastställa formuläret för den deklarationsblankett som behövs för påförande av avgiften.

2 kap.

Påförande och uttag av avgiften

4 §
Beloppet av och grunderna för tillsynsavgiften för flygtrafiken

Tillsynsavgiften för flygtrafiken uppgår på varje flygplats till 0,90 euro per passagerare som fyllt två år och som under föregående kalenderår har avrest från flygplatsen med ett luftfartyg i kommersiell lufttransport. Avgiften tas ut endast till den del den överstiger 20 000 euro.

5 §
Den betalningsskyldiges deklarationsskyldighet

Den betalningsskyldige skall avge en skriftlig deklaration till Luftfartsförvaltningen avseende föregående kalenderår senast den 31 januari. Deklarationen skall innehålla de uppgifter som behövs för påförande av avgiften.

6 §
Påförande av avgiften

Luftfartsförvaltningen fastställer avgiften utan dröjsmål på grundval av deklarationen och andra utredningar som den har fått.

7 §
Betalning av avgiften

Avgiften för kalenderåret skall betalas i fyra lika stora poster senast den 15 dagen i betalningsperiodens andra kalendermånad.

Om den betalningsskyldige inte har fått del av avgiftsbeslutet före utgången av den tid som avses i 1 mom. skall avgiften betalas enligt deklarationen eller den betalningsskyldiges bokföring.

Om den betalningsskyldige inte har betalat avgiften inom utsatt tid eller har betalat den till lägre belopp än vad som fastställts i avgiftsbeslutet, skall Luftfartsförvaltningen utan dröjsmål ålägga den betalningsskyldige att betala den obetalda avgiften.

8 §
Betalning efter betalnings- eller förfallodag

För avgifter som betalats efter betalnings- eller förfallodagen skall dröjsmålspåföljder uträknas i enlighet med lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

Om dröjsmålspåföljderna för debiterad avgift inte har betaltas i samband med betalningen av avgiften, skall den del av avgiften som på grund av dröjsmålspåföljderna fortfarande är obetald och de för denna del uträknade påföljderna av dröjsmål tas ut särskilt. Om dröjsmålspåföljderna för en avgift som skall betalas på eget initiativ inte har betalats i samband med betalningen av avgiften, skall påföljderna av dröjsmål tas ut särskilt.

9 §
Förhöjd avgift

Om den betalningsskyldige utan giltig orsak har inlämnat en deklaration eller en annan uppgift eller handling som är felaktig eller väsentligt bristfällig eller om deklarationsskyldigheten helt eller delvis har försummats kan avgiften höjas med högst 30 procent.

Om den betalningsskyldige uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat en bristfällig, missvisande eller felaktig deklaration, annan uppgift eller handling eller på annat sätt försummat sin deklarationsskyldighet och detta förfarande har varit ägnat att leda till att den betalningsskyldige eventuellt inte hade påförts någon avgift, kan avgiften höjas med högst 50 procent.

10 §
Efteruppbörd

Om den betalningsskyldige helt eller delvis har försummat sin deklarationsskyldighet eller inlämnat en bristfällig, missvisande eller felaktig deklaration eller annan uppgift eller handling, och avgiften eller en del av den därför inte har påförts, skall den betalningsskyldige påföras den icke uttagna avgiften samt en föreskriven förhöjning. Efteruppbörden kan verkställas inom tre år från början av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes eller borde ha påförts.

11 §
Betalningsställen

I fråga om betalningsställen, betalningskostnader, överföring av avgifter som penninginrättningar mottagit till Luftfartsförvaltningen, ersättning till penningsinrättningar för dataöverföring och dröjsmålsränta på grund av en penninginrättnings försummelse att överföra avgifterna tillämpas 7, 12 och 14 § i lagen om skatteuppbörd (609/2005).

3 kap.

Rättelse och ändringssökande

12 §
Rättelse till den betalningsskyldiges fördel

Om den betalningsskyldige på grund av ett fel har påförts en för stor avgift eller har fått ett för litet belopp i återbäring skall avgiftsbeslutet rättas om saken inte har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse till den betalningsskyldiges fördel kan göras inom tre år från början av kalenderåret efter påförandet av avgiften.

13 §
Rättelse till betalningsmottagarens fördel

Om den betalningsskyldige, på grund av ett räknefel eller ett motsvarande misstag eller på grund av att saken till någon del inte har utretts, inte har påförts en föreskriven avgift eller en del av avgiften oberoende av den betalningsskyldige, skall avgiftsbeslutet rättas, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse till betalningsmottagarens fördel kan göras inom ett år från början av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes eller borde ha påförts.

14 §
Rättelseyrkande

Rättelse i ett avgiftsbeslut får sökas hos Luftfartsförvaltningen. Rättelseyrkande i ett ärende som gäller påförande av avgift skall framställas inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes, dock senast 60 dagar efter delfåendet av beslutet.

15 §
Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen

Luftfartsförvaltningens beslut med anledning av ett rättelseyrkande överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Rätt att för statens del överklaga Luftfartsförvaltningens beslut har den direktör vid Luftfartsförvaltningen som ansvarar för administrativa ärenden.

På överklagande tillämpas i övrigt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

16 §
Betalning medan ändringssökande pågår

Avgiften skall oberoende av besvär betalas inom utsatt tid, om inte förvaltningsdomstolen beslutar något annat.

17 §
Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvären skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsskriften skall inom besvärstiden inlämnas till högsta förvaltningsdomstolen. Besvärsrätt för statens del har den direktör vid Luftfartsförvaltningen som ansvarar för administrativa ärenden.

18 §
Ränta på belopp som återbetalas

Om en avgift återbetalas på grund av rättelse av debiteringen eller överklagande, betalas på det återbetalade beloppet återbäringsränta enligt 4 kap. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) från betalningsdagen till återbetalningsdagen.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

19 §
Bokföringsskyldighet

Flygplatsens ledningsenhet skall för påförandet av avgiften föra bok på ett sådant sätt att det av bokföringen framgår passagerarantalen i flygplatsens kommersiella trafik i enlighet med 4 § samt övriga uppgifter som behövs för påförande av avgiften och övervakning av betalningen.

Bokföringsmaterialet enligt 1 mom. skall upprättas i vanlig läsbar skriftlig form eller i maskinläsbart datamedium så att det kan tas fram i vanlig läsbar skriftlig form eller i en allmänt använd lagringsform.

20 §
Informationsskyldighet

Den betalningsskyldige skall på begäran för Luftfartsförvaltningen eller en av denna förordnad sakkunnig och ojävig person för granskning visa sitt bokföringsmaterial och övriga för påförande av avgifter och övervakning av betalning nödvändiga uppgifter i begärd form.

5 kap.

Ikraftträdande

21 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 138/2005
KoUB 25/2005
RSv 182/2005

Helsingfors den 29 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.