1239/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen av den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/1978) 6―8 a §, sådana de lyder, 6―8 § i förordning 176/1997 och 8 a § i förordning 1050/1981 och i nämnda förordning 176/1997, samt

ändras 1 §, sådan den lyder i förordning 1341/2001 och temporärt i förordning 1418/2004, som följer:

1 §

Arbetsgivares socialskyddsavgift är följande:

1) hos privata arbetsgivare

a) 2,958 procent i avgiftsklass I,

b) 5,158 procent i avgiftsklass II,

c) 6,058 procent i avgiftsklass III,

2) 4,008 procent för övriga arbetsgivare.

Avgiftsklassen för privata arbetsgivare bestäms utifrån de normala avskrivningar som de har uppgivit i skattedeklarationen för beskattningen för det näst närmaste skatteåret före kalenderåret och som de har gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar och utifrån de löner som utgjort grund för socialskyddsavgiften under samma skatteår. Avgiftsklassen bestäms på basis av ovan nämnda löner och avskrivningar även då arbetsgivaren under skatteåret har varit befriad från arbetsgivares socialskyddsavgift. Har beskattning inte verkställts för året i fråga, används uppgifterna från beskattningen för det föregående skatteåret.

Till avgiftsklass II för arbetsgivares socialskyddsavgift hör privata arbetsgivare som idkar affärsverksamhet och som är skyldiga att betala inkomstskatt till staten samt i 4 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda näringssammanslutningar som idkar affärsverksamhet, om beloppet av avskrivningarna är större än 50 500 euro och samtidigt utgör minst 10 och högst 30 procent av de löner som de utbetalat. Privata arbetsgivare och näringssammanslutningar som idkar affärsverksamhet hör till avgiftsklass III, om beloppet av avskrivningarna är större än 50 500 euro och samtidigt utgör över 30 procent av de löner som betalats ut. Övriga privata arbetsgivare hör till avgiftsklass I.

Vad som i 1―3 mom. bestäms om privata arbetsgivare gäller på motsvarande sätt sådana statliga affärsverk på vilka tillämpas lagen om statliga affärsverk (1185/2002).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och den tillämpas första gången på arbetsgivares socialskyddsavgift som betalas på basis av lön som utbetalas 2006.

Helsingfors den 29 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.