1236/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av 48 § i förordningen om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

fogas till 48 § i förordningen av den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995), sådan den lyder i förordning 1242/1999, ett nytt 5 mom. som följer:

48 §
Förflyttningstillstånd

5. Om tullverket har beviljat ett i 35 a § i lagen om ändring av bilskattelagen (1126/2005) avsett tillstånd att använda ett fordon i trafik utan att skatt betalas, kan tullverket med avvikelse från 3 mom. för högst den tid om tre månader som nämns i 35 a § ge ett förflyttningstillstånd, vilket utan hinder av de begränsningar som avses i 1 mom. medför rätt att använda fordonet i trafik. Om giltighetstiden för det tillstånd som avses i nämnda 35 a § upphör på grund av att villkoren för tillståndet inte uppfylls, upphör samtidigt rätten att med stöd av förflyttningstillståndet använda fordonet i trafik. Om det vid registreringsbesiktningen av fordonet konstateras att fordonet kan medföra omedelbar fara för trafiksäkerheten eller betydande olägenhet för miljön, får fordonet inte med stöd av förflyttningstillståndet användas i trafik. När ett sådant förflyttningstillstånd som avses i detta moment beviljas införs inte i registret uppgifter om körrutten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Om tullverket med stöd av 48 § 5 mom. i statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av förordningen om registrering av fordon (1334/2004) har givit ett förflyttningstillstånd enligt vilket rätten att använda ett fordon har begränsats till mindre än tre månader och användningsåret gällt endast år 2005, kan fordonet med stöd av förflyttningstillståndet användas i trafik utan separat förlängning av förflyttningstillståndets giltighetstid även under år 2006, dock sammanlagt under högst tre månader. Användningen av fordonet förutsätter att det för fordonet finns en giltig trafikförsäkring.

Helsingfors den 29 december 2005

Minister
Leena Luhtanen

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.