1222/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice (1346/2002) 18 §, samt

ändras 12 § 1 mom. och 17 § 1 mom. som följer:

12 §
Dagtraktamente för tryggande av utkomsten

För tryggande av utkomsten kan kunden betalas ett dagtraktamente för den tid hälso- och andra undersökningar, rehabiliteringsundersökningar och undersökningar av arbetskonditionen samt de i 11 § nämnda åtgärderna pågår och för den tid en arbetsprövning som ordnas vid en arbetsplats pågår. Det dagtraktamente som beviljas för tryggande av utkomsten uppgår till beloppet av den högsta med barnförhöjning förhöjda grunddagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) utan den förhöjningsdel och det tillägg för sysselsättningsplan som avses i 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen.


17 §
Maximibeloppet av och den lön som ligger till grund för deltidstillägget

Deltidstillägget är högst sysselsättningsstödets grunddel förhöjd med en tilläggsdel som är 50 procent av beloppet av sysselsättningsstödets grunddel.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

På beslut om förmåner som fattas före förordningens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2005

Minister
Tuula Haatainen

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.