1206/2005

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 augusti 2002 om verkställighet av böter (672/2002) 1 § 7 punkten, 2 § 4 mom. och 5 § 1 mom. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I den ordning som föreskrivs i denna lag verkställs följande påföljder:


7) en på statens regressrätt enligt 31 § i brottsskadelagen (1204/2005) grundad fordran på den som ansvarar för en skada och en fordran som staten har på ersättningstagaren enligt beslut om återkrav som avses i 42 § 2 mom. i nämnda lag.

2 §
Påföljders verkställbarhet

Angående verkställbarheten av fordringar som avses i 1 § 7 punkten föreskrivs särskilt.

5 §
Tillfälle att erlägga betalning

Den myndighet som i första instans bestämmer böter och andra påföljder i pengar (fordran) som skall verkställas i den ordning som föreskrivs i denna lag, den myndighet som sörjer för självindrivning och Rättsregistercentralen i fråga om fordringar som avses i 1 § 7 punkten, skall ge den betalningsskyldige tillfälle att betala beloppet omedelbart.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 192/2005
LaUB 16/2005
RSv 186/2005
Rådets direktiv 2004/80/EG (32004L0080); EGT nr L 261, 6.8.2004, s. 15

Helsingfors den 29 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.