1199/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av arbetarskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i arbetarskyddslagen av den 23 augusti 2002 (738/2002) 7 § 2 punkten och 63 § 2 mom. och

fogas till lagen en ny 52 a § som följer:

7 §
Tillämpning av lagen i vissa andra fall

Denna lag tillämpas också på


2) huvudentreprenören eller den byggherre eller någon annan person som leder eller övervakar byggprojektet på en gemensam byggarbetsplats, på det sätt som bestäms i 52 och 52 a §,


52 a §
Personkort för personer som arbetar på gemensamma byggarbetsplatser

Den byggherre som leder eller övervakar en gemensam byggarbetsplats skall svara för att varje arbetstagare som arbetar på arbetsplatsen då han eller hon rör sig på arbetsplatsen har ett synligt med fotografi försett personkort. Av kortet skall framgå om den anställda är arbetstagare i arbetsavtalsförhållande eller egenföretagare. Kortet skall innehålla namnet på arbetsgivaren.

Personkort krävs dock inte av

1) personer som tillfälligt transporterar varor till arbetsplatsen,

2) personer som arbetar på en arbetsplats där byggherren är en privatperson för vars eget bruk en byggnad eller en del av den uppförs eller renoveras.

63 §
Arbetarskyddsförseelse

För arbetarskyddsförseelse skall också dömas

1) en person som olovligen eller utan giltigt skäl uppsåtligen eller av oaktsamhet avlägsnar eller förstör en anordning, anvisning eller varning som är avsedd för att förebygga risk för olycksfall eller sjukdom, eller

2) en person som avses i 52 a § och som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att i kontrakt som han eller hon ingår eller i övrigt med tillgängliga medel uppfylla sin skyldighet enligt paragrafen att svara för att de som arbetar på en gemensam byggarbetsplats använder personkort.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2006.

RP 143/2005
AjUB 12/2005
RSv 217/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.