1198/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 december 1999 om utstationerade arbetstagare (1146/1999) 2 § 4 och 5 mom., rubriken för 5 § samt 8 § 2 mom.,

sådana de lyder, 2 § 4 mom. och 8 § 2 mom. i lag 74/2001, 2 § 5 mom. i lag 749/2002 och rubriken för 5 § i lag 163/2005, samt

fogas till 2 §, sådana den lyder i nämnda lagar 74/2001, 749/2002 och 163/2005, ett nytt 6 mom., till lagen nya 4 a och 4 b §, till 5 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 8 a och 9 a § som följer:

2 §
Tillämpliga bestämmelser om anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Till en utstationerad arbetstagare skall betalas minimilön. Som minimilön betraktas vederlag som bestäms med stöd av ett kollektivavtal som avses i 2 kap. 7 § i arbetsavtalslagen. Om detta kollektivavtal inte tillämpas i anställningsförhållandet, skall till arbetstagaren betalas sedvanlig och skälig lön, ifall det vederlag arbetsgivaren och arbetstagaren avtalat om för utfört arbete i väsentlig grad underskrider en sådan lön.

Utan hinder av 2 mom. tillämpas på arbete som utförs av utstationerade arbetstagare bestämmelserna i 1 kap. 9 §, 2 kap. 2 § och 13 kap. 1 och 2 § i arbetsavtalslagen, 6, 7, 8, 8 a, 8 d, 9 och 9 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), nedan jämställdhetslagen samt arbetarskyddslagen (738/2002), lagen om företagshälsovård (1383/2001) och lagen om unga arbetstagare (998/1993).

Den som i en rättegång åberopar att en främmande stats lag skall tillämpas på en utstationerad arbetstagares arbetsavtal, skall lägga fram bevisning om innehållet i den tillämpliga lagen.

4 a §
Utseende av företrädare

Om ett i 1 § avsett företag som utstationerar arbetskraft i Finland (utstationerande företag) inte har något driftställe i Finland, skall det i Finland ha en företrädare med behörighet att handla på det utstationerande företagets vägnar i domstol och ta emot stämningar och övriga myndighetshandlingar. En företrädare skall utses senast när den utstationerade arbetstagaren inleder arbetet, och bemyndigandet skall gälla i minst 12 månader efter det att den utstationerade arbetstagaren slutat arbeta i Finland. Den som låter utföra arbetet skall i sina avtal med det utstationerande företaget eller med hjälp av andra tillbudsstående medel se till att det utstationerande företaget utser en i denna paragraf avsedd företrädare.

En företrädare behöver inte utses, om den utstationerade arbetstagarens utstationering varar högst 14 dagar. Har flera utan avbrott eller endast med korta avbrott på varandra följande arbetsavtal för viss tid om utstationering ingåtts mellan den utstationerade arbetstagaren och arbetsgivaren, anses utstationeringen ha fortgått utan avbrott.

4 b §
Skyldighet att ha uppgifter om utstationerade arbetstagare

Arbetsgivaren eller, om arbetsgivaren inte har något driftställe i Finland, en i 4 a § avsedd företrädare skall när den utstationerade arbetstagaren inleder arbetet skriftligen inneha

1) identifieringsuppgifter om det utstationerande företaget samt uppgifter om de ansvariga personerna i etableringslandet för det utstationerande företaget,

2) identifieringsuppgifter om den utstationerade arbetstagaren,

3) en utredning i enlighet med 2 kap. 4 § i arbetsavtalslagen om de anställningsvillkor som tillämpas på den utstationerade arbetstagarens arbetsavtal, samt

4) en utredning om grunden för den utstationerade arbetstagarens rätt att arbeta.

Om det utstationerande företaget inte är skyldigt att utse en företrädare i enlighet med 4 a §, skall det utstationerande företaget inneha de i 1 mom. avsedda uppgifterna även då det inte har något driftställe i Finland.

För att säkerställa att de minimianställningsvillkor som tillämpas på en utstationerad arbetstagares anställningsförhållande kan uppfyllas, skall det utstationerande företaget innan arbetet i Finland inleds meddela den som låter utföra arbetet vem som innehar de i 1 mom. avsedda uppgifterna under tiden för arbetstagarens utstationering. Uppgifterna skall bevaras i två år efter att den utstationerade arbetstagaren slutat arbeta i Finland.

5 §
Arbetstidshandlingar, semesterbokföring och löneuppgifter

Om den utstationerade arbetstagarens utstationering varar över åtta dagar, skall arbetsgivaren eller, om arbetsgivaren inte har något driftställe i Finland, den i 4 a § avsedda företrädaren i Finland inneha arbetstidsbokföringen angående den utstationerade arbetstagarens arbete i Finland samt uppgifter om löner som betalts till den utstationerade arbetstagaren.

8 §
Tillsyn

Arbetsgivaren eller, om arbetsgivaren inte har något driftställe i Finland, en i 4 a § avsedd företrädare skall på begäran ge arbetarskyddsmyndigheterna de uppgifter och utredningar som avses i 4 b § 1 mom. och 5 § 2 mom.

8 a §
Lämnande av uppgifter till företrädare för personalen

Om en utstationerad arbetstagares utstationering varar över åtta dagar, skall arbetsgivaren eller en i 4 a § avsedd företrädare bemyndigad av den utstationerade arbetstagaren till en förtroendeman som valts av ifrågavarande personalgrupp eller till ett i 13 kap. 3 § i arbetsavtalslagen avsett förtroendeombud lämna de i 4 b § 1 mom. 3 punkten i denna lag avsedda uppgifterna om de anställningsvillkor som skall tillämpas på arbetstagarens arbetsavtal.

9 a §
Straffbestämmelse

Om arbetsgivaren, en företrädare för denne eller en företrädare som utsetts i enlighet med 4 a § uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om innehavande av eller skyldighet att meddela i 4 b avsedda uppgifter eller utredningar eller underlåter att lämna i 8 a § avsedda uppgifter till företrädaren för personalen, skall han för brott mot lagen om utstationerade arbetstagare dömas till böter.

För brott mot lagen om utstationerade arbetstagare döms även den som låter utföra arbetet eller en företrädare för denne, om han uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra den i 4 a § föreskrivna ombesörjningsskyldigheten, en företrädare för den som låter utföra arbetet dock endast med beaktande av anvisningarna och förfarandena på arbetsplatsen.

Bestämmelser om straff för arbetsbrott finns i 47 kap. i strafflagen (39/1889).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 142/2005
AjUB 8/2005
RSv 195/2005
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG; EGT nr L 18, 21.1.1997, s. 1

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.