1189/2005

Given i Helsingfors den 21 december 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa särskilda pensionsanstalters bokslut och koncernbokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 30 december 2002 om vissa särskilda pensionsanstalters bokslut och koncernbokslut (1341/2002) 1 § 1 mom., 2 §, 3 §, 4 § 2 mom., 5 § 2 mom., 6 § och 8 §, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser som följer av den särskilda karaktären hos den försäkringsverksamhet som lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan (särskild pensionsanstalt) bedriver och som gäller schemat för resultat- och balansräkningen, om noterna till resultaträkningen och balansräkningen, balansspecifikationerna samt de uppgifter som skall ges i verksamhetsberättelsen för de nämnda särskilda pensionsanstalterna och deras koncerner.


2 §
Undantag som gäller resultaträkningen

I en särskild pensionsanstalts resultaträkning iakttas i fråga om den särskilda pensionsanstaltens verksamhet för verkställighet av det lagstadgade pensionsskyddet en försäkringsteknisk kalkyl över den lagstadgade pensionsförsäkringen och en annan än en försäkringsteknisk kalkyl med följande undantag

1) Sjömanspensionskassan anger separat statens andel av de utbetalda ersättningarna i resultaträkningens huvudgrupp "Ersättningskostnader",

2) lantbruksföretagarnas pensionsanstalt anger premieinkomsten och de lagstadgade finansieringsandelarna specificerade på premieinkomsten samt statens och folkpensionsanstaltens andel,

3) förändringen i ansvarsskulden hos Sjömanspensionskassan specificeras inte på förändring av premieansvaret och på förändring av ersättningsansvaret, och

4) förändringen av ansvarsskulden för en pensionsanstalt anges som en separat post efter ersättningskostnaderna.

3 §
Undantag som gäller balansräkningens passiva

Som ansvarsskuld för lantbruksföretagarnas pensionsanstalt anges den ansvarsskuld som avses i 10 § 4 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) och för Sjömanspensionskassan den ansvarsskuld som avses i 3 § 3 mom. lagen om sjömanspensioner (72/1956).

Sjömanspensionskassan specificerar inte ansvarsskulden på premieansvar och ersättningsansvar.

4 §
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

Noterna skall innehålla

1) en utredning om principerna för uträkning av ansvarsskulden,

2) en utredning om de tillstånd till undantag för viss tid som avses i 17 g § 6 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare eller 54 a § 6 mom. lagen om sjömanspensioner, undantagens inverkan på verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen.

5 §
Noter till resultaträkningen

Dessutom skall Sjömanspensionskassan som noter ange

1) premieinkomsten specificerad på arbetsgivarens och arbetstagarens andel,

2) premieinkomsten och de utbetalda ersättningarna specificerade enligt försäkringsgren,

3) driftskostnaderna specificerade på anskaffningsutgifter för försäkringar, kostnader för skötsel av försäkringar och administrationskostnader.


6 §
Noter till balansräkningens aktiva

En särskild pensionsanstalt får utelämna de noter till balansräkningens aktiva som nämns i 9 § 1 mom. 13 punkten i ministeriets förordning.

8 §
Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen och noter som beskriver solvensen

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får utelämna de uppgifter som avses i 11 § 3―6 mom. och 14 § i ministeriets förordning.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2005.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan får tillämpa denna förordning på den räkenskapsperiod som pågår då förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Försäkringsöverinspektör
Tom Strandström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.