1185/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 15 § i lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 15 § i lagen av den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/1975) , sådan paragrafen lyder i lagarna 582/2000, 542/2001 och 797/2004, ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom., som följer:

15 §

Om den justering av bostadsbidragets belopp som avses i 1 mom. 1 punkten beror på att en medlem i hushållet blir sysselsatt efter att omedelbart före det utan avbrott i minst ett år ha fått grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), görs justeringen, på grund av att inkomsterna har stigit, tre månader senare än den i enlighet med 3 mom. annars hade gjorts.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2006. Den tillämpas på de justeringar på grund av förändrade inkomster som görs om en medlem i hushållet blir sysselsatt den 1 mars 2006 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 135/2005
MiUB 12/2005
RSv 131/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.