1183/2005

Given i Helsingfors den 20 december 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremier för statens affärsverk och delägare i ett företag år 2006

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 2 mom., 16 § och 18 § 4 och 5 mom. lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), av dessa lagrum 18 § 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 639/2001:

1 §

För en sådan delägare i ett företag som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 6 § 2 mom. skall i arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie betalas 0,75 procent och i löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,21 procent av beloppet av de arbetslöner som betalas till delägaren.

2 §

Statens affärsverks arbetslöshetsförsäkringspremie är i fråga om de i 13 § lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) avsedda lönet som affärsverket betalat för affärsverksamheten 0,75 procent för ett lönebelopp upp till 840 940 euro och 1,95 procent för den överskjutande delen.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till utgången av 2006.

Förordningen tillämpas på arbetslöshetsförsäkringspremier som betalas för 2006.

Helsingfors den 20 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Överinspektör
Anneli Sollo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.