1176/2005

Givet i Helsingfors den 22 december 2005

Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Uzbekistan

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 a § 2 mom. i lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) att straff för överträdelser av följande förordning om Uzbekistan bestäms i 46 kap. 1-3 § i strafflagen: rådets förordning (EG) nr 1859/2005 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Uzbekistan; EUT nr L 299, 16.11.2005, s. 23. Om förverkandepåföljder bestäms i 10 kap. i strafflagen.

Rådets förordning trädde i kraft dagen efter det att den offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning.

Helsingfors den 22 december 2005

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Tf. lagstiftningssekreterare
Juha Rainne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.