1173/2005

Given i Helsingfors den 21 december 2005

Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan den lyder i lag 495/2005, och 39 § i lagen om konsulära tjänster (498/1999):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de avgifter som uppbärs för utrikesministeriets och beskickningarnas prestationer.

Denna förordning tillämpas på honorärkonsulat i fråga om deras offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsfria prestationer

Utrikesministeriet och beskickningarna utför följande prestationer avgiftsfritt, om inte annat följer av 2 mom.

1) tjänsteuppdrag som inte direkt gäller en enskild person eller ett enskilt företag eller en grupp som på annat sätt klart avgränsats,

2) åtgärder av handräckningstyp, vilka gäller en enskild person och vidtas i allmänt intresse,

3) åtgärder för skötsel av ett ärende för en person som fått rättshjälp enligt rättshjälpslagen (257/2002),

4) nödvändiga tjänster enligt 12, 19, 20 och 22 § lagen om konsulära tjänster för dem som utomlands blivit nödställda eller anhållna, åtalade eller häktade samt smärre ekonomiskt bistånd,

5) åtgärder som hör till socialmyndigheternas verksamhetsområde och gäller faderskapsutredning, barnskydd, vårdnad om barn och underhållstrygghet för barn, bistånd gällande situationer där någon olovligen bemäktigat sig barn samt åtgärder som med stöd av internationella konventioner om indrivning av underhållsbidrag eller på basis av ömsesidighet är avgiftsfria,

6) exporttillstånd, exportintyg och intyg över att en vara blir i landet i fråga om produkter med dubbel användning,

7) förmedling av enskilda personers ansökningar och meddelanden till finska myndigheter när detta ankommer på beskickningarna,

8) förmedling av pensioner till utländska medborgare till följd av anställning inom utrikesförvaltningen samt förmedling av motsvarande prestationer som staten betalar,

9) ömsesidigt utbyte av upplysningar och utbildning, som anknyter till myndigheternas samarbete, samt andra ömsesidiga prestationer,

10) anskaffande eller sammanställande för statliga myndigheter av utredningar som gäller främmande staters lagstiftning,

11) information,

12) rådgivning och handledning som endast medför smärre kostnader,

13) informationsförmedling mellan Finland och andra stater eller internationella samfund,

14) utrikesministeriets bibliotekstjänst och utnyttjandet av forskarplatser, samt

15) utgivande av expedition, utdrag, kopia och betyg i samband med ett anställningsförhållande och andra liknande prestationer.

För eventuella nödvändiga särskilda kostnader uppbärs ersättning enligt 19 §.

I enlighet med internationell praxis eller på basis av ömsesidighet är följande prestationer avgiftsfria:

1) svar på främmande staters förfrågningar om finsk lagstiftning,

2) delgivning i Finland av rättegångshandlingar eller andra handlingar som anlänt från utlandet, samt

3) beviljande av identitetskort till medlemmar av personalen vid i Finland ackrediterade diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar samt vid i Finland verkande konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller till medlemmar av deras familjer samt till en främmande stats honorärkonsul som verkar i Finland.

Om befrielse från betalandet av avgiftsbelagda prestationer i vissa fall bestäms i 4 § 5 mom., 5 § 4 och 5 mom., 6 § 4 mom., 7 § 3 mom., 10 § 2 mom., 11 § 2 mom., 14 § 2 mom., 15 § 2 mom. och 19 § 2 mom.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Utrikesministeriet och beskickningarna uppbär avgift för följande offentligrättsliga prestationer:

1) resedokument,

2) visum,

3) uppehållstillstånd,

4) intyg, samt

5) andra notariella prestationer och motsvarande offentligrättsliga prestationer.

För offentligrättsliga prestationer uppbärs fasta avgifter enligt 4–8 § samt ersättning enligt 19 § för eventuella särskilda kostnader.

I 12 § lagen om hälsovård utomlands för statens tjänstemän och arbetstagare (176/1987) bestäms om debitering av kostnader som utrikesförvaltningen förorsakas av anordnandet av hälsovård och företagshälsovård enligt nämnda lag.

4 §
Resedokument

För pass, diplomatpass, tjänstepass, pass för tjänsteresa och identitetskort uppbärs i expeditionsavgift 80 euro.

För nationell identitetshandling för sjömän, för främlingspass, för resedokument för flykting och för tillfälligt dokument som ersätter främlingspass eller resedokument för flykting samt för temporärt resedokument till medborgare i Europeiska unionen för hemresa (Emergency Travel Document ETD) uppbärs 80 euro.

Avgift uppbärs även för ett negativt beslut.

För nytt ikraftsättande under giltighetstiden av diplomatpass eller pass för tjänsteresa, som beviljats för resa eller uppdrag, uppbärs 20 euro.

Avgift uppbärs inte för pass som beviljas

1) republikens president och medlemmar av presidentens familj,

2) medlemmarna av statsrådet, eller

3) anställda inom utrikesförvaltningen eller medlemmar av deras familjer.

5 §
Visum

För visum, genomresevisum och visum för flygplatstransitering uppbärs i enlighet med Europeiska unionens råds beslut en expeditionsavgift på 35 euro.

Avgift uppbärs även för ett negativt beslut.

För överföring av gällande visum till ett nytt resedokument uppbärs 20 euro.

Avgift uppbärs inte hos

1) personer som inbjudits av riksdagen eller av Finlands regering,

2) innehavare av diplomatpass eller tjänstepass som i tjänsteuppdrag reser till Finland eller via Finland eller medlemmar av på orten anställd personal vid finska beskickningar som kommer till Finland i tjänsteuppdrag,

3) medlemmar av personalen vid i Finland ackrediterade diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar samt vid i Finland verkande konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller medlemmar av deras familjer,

4) barn som antecknats i en förälders resedokument,

5) personer som genom beslut av statsrådet mottas i Finland som flyktingar, på grund av behov av skydd eller av vägande humanitära skäl,

6) personer som med stöd av en internationell överenskommelse erhåller visum utan avgift, sådan familjemedlem till finsk medborgare eller till annan EU/EES-medborgare som är medborgare i ett tredjeland och behöver visering till Schengenområdet, samt personer som deltar i möten som anordnas i Finland av Förenta Nationerna och dess underorgan, av Europarådet, av Europeiska unionen eller av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, och

7) Finlands honorärkonsuler.

Visum kan utan avgift beviljas

1) till följd av storolyckor och motsvarande situationer, då humanitära skäl talar för det,

2) skolungdoms- och ungdomsgrupper som deltar i undervisnings-, kultur- eller idrottsevenemang och som inbjudits av arrangörerna samt vilkas medlemmar är under 18 år, samt

3) innehavare av diplomatpass eller tjänstepass eller deras familjemedlemmar, när det är av betydande värde för relationerna mellan Finland och en främmande stat.

6 §
Uppehållstillstånd

För uppehållstillstånd som har sökts före inresa uppbärs avgift enligt inrikesministeriets förordning om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer (1344/2004). Avgift uppbärs även för ett negativt beslut.

För överföring av gällande tillstånd till ett nytt resedokument uppbärs 16 euro.

Avgift uppbärs inte hos

1) medlemmar av personalen vid i Finland ackrediterade diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar samt vid i Finland verkande konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller medlemmar av deras familjer,

2) barn som antecknats i en förälders resedokument,

3) personer som genom beslut av statsrådet mottas i Finland som flyktingar, på grund av behov av skydd eller av vägande humanitära skäl, och

4) personer som deltar i utbytesprogram för ungdomar med stöd av bilaterala avtal eller andra internationella arrangemang på grundval av ömsesidighet.

7 §
Intyg och utdrag

För intyg som skrivs in i en färdig handling eller för intyg som separat skrivs ut samt för utdrag ur handling uppbärs 20 euro vid ministeriet och 30 euro vid beskickningarna. Om flera intyg skrivs in i en och samma handling uppbärs avgift för varje intyg.

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. uppbärs för bevis av köpvittne 160 euro och för interimsnationalitetsbevis för handelsfartyg 200 euro.

Avgift uppbärs inte

1) för intyg som behövs för sökande av socialbidrag eller understöd, eller

2) för intyg som utfärdas till medlemmar av personalen vid i Finland ackrediterade diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar samt vid i Finland verkande konsulat som leds av en utsänd tjänsteman.

8 §
Övriga offentligrättsliga prestationer

För andra än i 2 § och 4―8 § avsedda åtgärder som ankommer på utrikesförvaltningen enligt lag, förordning eller internationella överenskommelser uppbärs 40 euro. För åtgärder i samband med upprättandet av en ny skeppsdagbok uppbärs dock 160 euro och för mottagande av sjöförklaring 300 euro.

9 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Andra avgiftsbelagda prestationer är

1) delgivning till utlandet,

2) anskaffning av handling och utredande av adress,

3) handläggning av kvarlåtenskapsärende,

4) förmedling av pengar och ordnande av ekonomiskt bistånd,

5) fotokopia eller annan kopia av handling, teknisk upptagning eller annat material,

6) tryckalster som inte gäller information,

7) användning av utrikesförvaltningens kurirpost och transporttjänst,

8) användning av datanätet,

9) utbildnings-, föreläsar-, tolk-, översättnings-, utrednings- och efterforskningsstjänster samt andra sakkunnigtjänster,

10) användning av ministeriets och beskickningarnas lokaler, möbler och apparatur samt kontorstjänster,

11) utskick och debitering av material som hör samman med ett uppdrag, om detta inte ingår i materialets pris, samt

12) annan prestation på basis av uppdrag och motsvarande, som hör till utrikesförvaltningens verksamhetsområde.

För andra avgiftsbelagda prestationer uppbärs i 10–18 § fastställda fasta avgifter, avgifter enligt debitering per timme eller avgifter enligt andra företagsekonomiska grunder.

10 §
Delgivning till utlandet

För delgivning av rättegångshandling eller annan handling uppbärs 100 euro. Avgift uppbärs också för delgivningsförsök.

Avgift uppbärs inte

1) i ärenden som lyder under allmänt åtal,

2) i ärenden enligt utlänningslagen (301/2004),

3) i ärenden där rättshjälp enligt rättshjälpslagen (257/2002) har beviljats innan begäran om delgivning gjorts, eller

4) i ärenden som anhängiggjorts av sociala myndigheter på tjänstens vägnar.

11 §
Anskaffande av handling samt utredande av adress

För anskaffande av ämbetsbetyg eller av annan handling från utlandet och för utredande av en i utlandet bosatt persons adress uppbärs avgift enligt företagsekonomiska grunder, dock minst en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet. Avgift uppbärs också för försök att anskaffa handling eller utreda adress.

Avgift uppbärs inte hos myndigheter som sköter socialärenden och inte heller hos offentligrättsliga samfund vars uppgifter hänför sig till bevakningen av allmänt intresse.

12 §
Skötsel av kvarlåtenskapsärenden

I ärenden som gäller kvarlåtenskap i utlandet uppbärs följande avgifter

1) för bistånd i liten skala 100 euro,

2) för utredning, mottagande och redovisning av kvarlåtenskap till arvtagare 2 % av det belopp som skall redovisas, dock minst 100 euro och högst 6 000 euro, samt

3) för ovan i 2 punkten avsett bistånd samt för anskaffande, upprättande och översättning av handlingar som behövs sammanlagt 5 % av det belopp som skall redovisas, dock minst 150 euro och högst 10 000 euro.

Beskickningar som handhar kvarlåtenskapsärenden kan komma överens med honorärkonsulat om skötseln av ett ärende och om den ersättning som skall betalas för detta. Ersättningen till ett honorärkonsulat kan utgöra högst hälften av de summor som anges ovan under respektive punkt.

13 §
Förmedling av pengar och ordnande av ekonomiskt bistånd

För förmedling av pengar och ordnande av ekonomiskt bistånd uppbärs 40 euro utom i det fall att biståndets sammanlagda belopp är högst 40 euro.

14 §
Kopior, avskrifter och tryckalster

Avgifterna för framtagning av information som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag fastställs av utrikesministeriet med beaktande av bestämmelserna i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

För kopior uppbärs följande avgifter

1) för papperskopia i A 4-format 0,50 euro och i A 3-format 1 euro per sida,

2) för lagringsmedium 20 euro,

3) för fotografi som ministeriet eller beskickningen har upphovsrätten till, 20 euro samt i publiceringsavgift 50 euro för varje publicering.

Avgift uppbärs inte om en kopia utges som en del av någon annan avgiftsbelagd prestation.

För förvaltningsområdets tryckalster, med undantag av informationsmaterial, uppbärs en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet.

15 §
Användning av utrikesförvaltningens kurirpost och transporttjänst

För användningen av utrikesförvaltningens kurirpost får uppbäras 5 euro i expeditionsavgift och försändelsens självkostnadspris enligt vikt och adressat i enlighet med utrikesministeriets föreskrift om personalens privata kurirförsändelser. Avgift kan också uppbäras hos mottagaren.

Avgift uppbärs inte hos presidentens kansli.

16 §
Användning av utrikesförvaltningens datanät

För användning av ministeriets datanät uppbärs 100 euro i månaden för varje användarnamn som inte hör till utrikesförvaltningen, om inte ministeriet på grundval av ömsesidighet beslutar annat.

17 §
Sakkunnigtjänster

För utbildnings-, föreläsar-, tolk-, översättnings-, utrednings- och efterforskningstjänster samt andra sakkunnigtjänster och motsvarande tjänster uppbärs en avgift som bestäms på företagsekonomiska grunder, dock minst 100 euro för varje timme som använts för att producera prestationen.

18 §
Övriga prestationer

För användning av lokaler, inventarier och apparatur i ministeriets och beskickningarnas besittning, för kontorstjänster och andra prestationer som grundar sig på ett uppdrag uppbärs en avgift som bestäms på företagsekonomiska grunder, dock minst en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet.

19 §
Ersättning för särskilda kostnader

För utrikesförvaltningens nödvändiga särskilda kostnader för en prestation uppbärs utöver de fasta avgifter som bestäms i 4–16 § följande ersättningar:

1) resekostnadsersättningar och arbetstidsersättning för arbete som anställda inom utrikesförvaltningen utför utom tjänstetid enligt bestämmelserna i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal samt andra nödvändiga kostnader som utlandsmyndigheten föranleds till följd av prestationen, samt

2) utgifter för köp av tjänster av utomstående till fullt belopp, med undantag av normala postavgifter.

Ersättning för särskilda kostnader uppbärs också i det fall att fast avgift inte uppbärs enligt bestämmelserna i denna förordning. Ersättning uppbärs dock inte om indrivningskostnaderna överstiger det belopp som skall uppbäras.

20 §
Betalningsvaluta

Beskickningarna uppbär avgifterna i euro eller i annan fritt konvertibel valuta i enlighet med vad utrikesministeriet har bestämt i fråga om användningen av valutor inom beskickningarnas betalningsrörelse. En avgift mottas dock i stationeringslandets valuta, om valutabestämmelserna i stationeringslandet förutsätter detta.

Som växelkurs för valuta används den kontokurs som ministeriet har fastställt. Valutabeloppet avrundas till den närmaste enhet som är i allmänt bruk inom den lokala betalningsrörelsen.

21 §
Avgifter som uppbärs av honorärkonsulat

De avgifter enligt 4–6 § som uppbärs av honorärkonsulaten redovisas till staten. Övriga avgifter som uppbärs med stöd av denna förordning stannar på honorärkonsulaten som ersättning för prestationer, om inte något annat har avtalats.

22 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till och med den 31 december 2008. Avgifter enligt denna förordning uppbärs för prestationer som beställts under förordningens giltighetstid.

Helsingfors den 21 december 2005

Minister
Erkki Tuomioja

Avdelningschef
Ulla Väistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.