1165/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av lagen om försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/1974) en ny 7 a § som följer:

7 a §

Huvudstaben kan av vägande skäl och med tjänstemannens samtycke besluta att en tjänsteman får kvarstå i sin tjänst efter avgångsåldern en bestämd tid, dock högst till dess tjänstemannen fyller 68 år och i fråga om en tjänsteman i en militär tjänst högst tills han eller hon fyller 55 år.

Beslutet om rätt för en tjänsteman att kvarstå i tjänsten skall fattas innan tjänstemannen uppnår avgångsåldern. Ett tjänsteförhållande upphör utan uppsägning, när den i 1 mom. avsedda tiden löper ut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 199/2005
FsUB 1/2005
RSv 201/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.