1154/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) rubriken för 5 §, 5 § 1 och 2 mom. samt 6 §,

av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 477/2002, som följer:

5 §
Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

I den årligen verkställda beskattningen är den skattskyldiges namn, födelseår och hemkommun offentliga beskattningsuppgifter i inkomstbeskattningen, om inte något annat följer av 24 § 1 mom. 31 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller av 25 § 4 mom. i befolkningsdatalagen (507/1993). Offentliga är dessutom uppgifterna om

1) den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen,

2) den beskattningsbara kapitalinkomsten vid statsbeskattningen,

3) den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen,

4) inkomstskatten, kommunalskatten samt det sammanlagda beloppet debiterade skatter och avgifter,

5) det sammanlagda beloppet förskott,

6) det belopp som skall betalas eller återbäras vid skatteuppbörden.

Av beskattningsuppgifterna för samfund och samfällda förmåner är i den årligen verkställda beskattningen den skattskyldiges namn, hemkommun samt företags- och organisationsnummer offentliga. Offentliga är dessutom uppgifterna om

1) den beskattningsbara inkomsten,

2) det sammanlagda beloppet debiterade skatter,

3) det sammanlagda beloppet förskott,

4) det belopp som skall betalas eller återbäras vid skatteuppbörden.


6 §
Offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter och vissa andra offentliga beskattningsuppgifter

Offentliga beskattningsuppgifter är

1) den kalkylerade fastighetsskatten för en fastighet, fastighetsskatten samt den fastighetsskattskyldiges namn,

2) de handlingar om skatteklassificering som enligt 67 § i beskattningslagen (482/1958) har framlagts till påseende, jämte uppdateringsanteckningar,

3) namnet på samfund som beviljats skattelättnader med stöd av lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976) samt uppgift om vilka skatteår skattelättnaden gäller,

4) namnet på ett bolag som godkänts som tonnageskattskyldigt med stöd av tonnageskattelagen (476/2002), när tonnageskatteperioden börjat samt återkallandet av godkännande.

En uppgift som avses i 1 mom. 1 punkten är offentlig sådan den är när beskattningen slutförs och blir offentlig när fastighetsbeskattningen har slutförts.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På offentligheten i fråga om uppgifter om förmögenhetsbeskattning som verkställts för skatteåret 2005 och tidigare skatteår tillämpas de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.

RP 144/2005
FiUB 44/2005
RSv 218/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.