1132/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 31 a § i handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 31 a §, sådan den lyder i lag 582/1992, som följer:

31 a §

Utan hinder av sekretessbestämmelserna kan Skattestyrelsen till Patent- och registerstyrelsen via en teknisk anslutning lämna resultaträkning och balansräkning som lämnats av en bokföringsskyldig för verkställande av beskattningen samt andra uppgifter och handlingar som den bokföringsskyldige är skyldig att för registrering av bokslut och verksamhetsberättelse lämna till Patent- och registerstyrelsen med stöd av denna lag eller någon annan lag.

För skötseln av de uppgifter som gäller avförande ur handelsregistret och som anges i 13 kap. 4 § i lagen om aktiebolag, 19 kap. 3 § i lagen om andelslag och 24 § i denna lag har Patent- och registerstyrelsen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att på begäran få uppgifter av Skattestyrelsen om huruvida specificerade aktiebolag, andelslag eller andra näringsidkare enligt skatteförvaltningens registeruppgifter har bedrivit verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagens 31 a § 1 mom. tillämpas första gången på uppgifter som skall lämnas för en räkenskapsperiod som går ut 2008.

Skattestyrelsen kan utan hinder av sekretessbestämmelserna till Patent- och registerstyrelsen för testning och provanvändning av datasystemet lämna i 31 a § avsedda uppgifter även för räkenskapsperioder som går ut åren 2006 och 2007. På offentligheten i fråga om dessa uppgifter tillämpas 1 och 4 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999).

RP 186/2005
FiUB 35/2005
RSv 175/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.