1124/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för bidrag per tacka

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan den lyder i lag 273/2003, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid verkställighet av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 samt den EG-lagstiftning som kompletterar nämnda förordning, till den del den gäller

1) största antal (kvot) individuella bidragsrätter för tackor (bidragsrätt),

2) överföring och tillfällig upplåtelse av bidragsrätter, samt

3) nationell reserv.

2 §
Behörig myndighet

För verkställigheten av denna förordning svarar jord- och skogsbruksministeriet samt arbetskrafts- och näringscentralerna. De uppgifter som enligt denna förordning ankommer på arbetskrafts- och näringscentralerna sköts på Åland av länsstyrelsen.

De ärenden som avses i 1 § 1 och 2 mom. handläggs av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde driftscentrumet på producentens gårdsbruksenhet är beläget, eller om producenten har flera produktionsenheter av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde verksamheten huvudsakligen äger rum.

3 §
Ansökan om kvot

Ansökan om kvot skall tillställas den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen inom den tidsfrist som sätts i jord- och skogsbruksministeriets årliga förordning om ansökningstider och ansökan om nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. Ansökan skall göras på en blankett eller en datautskrift som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt och till den skall fogas de utredningar som nämns i blanketten.

4 §
Beviljande av kvot

För den producent som idkar eller inleder produktion av fårkött fastställs på ansökan en kvot. Kvoten fastställs separat för varje enskild producent och varje enskild medlem i en producentgrupp. För en och samma producent kan fastställas endast en kvot.

Vid ansökan om kvot och tilläggskvot beaktas vid fastställande av kvoterna det antal djur som ger rätt till bidrag per tacka och som producenten har innehaft då producenten lämnade in ansökan om fastställande av en kvot och för vilket producenten samma år som han ansöker om kvoten också ansöker om Europeiska gemenskapens bidrag per tacka.

Oberoende av vad som föreskrivs i 2 mom. kan bidragsrätter beviljas en producent som har gjort eller planerat att göra investeringar för att inleda produktion av fårkött eller utvidga produktionen samt en producent vars kvot på grund av särskilda omständigheter inte motsvarar lägenhetens faktiska situation när det gäller produktionen av fårkött. När bidragsrätter beviljas skall i sådana fall dock beaktas vad som vid respektive tidpunkt bestäms om procenten för det årliga kvotutnyttjandet.

De investeringar eller planer för inledande av produktion eller utvidgning av produktionen som avses i 3 mom. skall visas genom en byggnadsplan, en plan för utökning av djurbeståndet, ett avtal om anskaffning av djur eller tillskottsmark eller på något annat sätt som den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen godkänner.

5 §
Utnyttjande av kvoten

Producenten skall varje kalenderår utnyttja minst 70 procent av de bidragsrätter som han innehar. Om producenten inte varje kalenderår utnyttjar den ovan nämnda procentsatsen av sina bidragsrätter, skall den del som inte använts skäras ned och överföras till den nationella reserven om det inte är frågan om vederbörligen motiverade särskilda omständigheter.

Med utnyttjande av kvot avses det antal bidrag per tacka från Europeiska gemenskapen som producenten kalenderårsvis ansöker om och som godkänns för betalning. Också tillfällig upplåtelse (uthyrning) av bidragsrätter betraktas som användning. Bidragsrättigheter som överförts eller tillfälligt upplåtits till en producent skall läggas till den kvot som fastställts för producenten. Samtidigt skall överförarens eller upplåtarens kvot sänkas med ett antal som motsvarar det antal bidragsrätter som överförts eller tillfälligt upplåtits samt återgått till den nationella reserven i samband med upplåtelsen.

Utnyttjandet av kvoten kontrolleras varje kalenderår. Under det år kvoten beviljats kontrolleras dock inte användningen av kvoten när det gäller producenter som har beviljats högst 20 bidragsrätter. En sådan producent skall använda minst 70 procent av bidragsrätterna under det ena av två på varandra följande kalenderår. Om producenten inte under vartdera av två på varandra följande kalenderåren använder minimiprocentsatsen av sina bidragsrätter, överförs den del av bidragsrätterna som inte använts under det senare kalenderåret utan ersättning till den nationella reserven.

6 §
Överföring och tillfällig upplåtelse av bidragsrätter

Om en producent gör en bestående överföring av bidragsrätter utan att ägande- eller besittningsrätten till en gårdsbruksenhet överlåts, överförs en procent av bidragsrätterna utan ersättning till den nationella reserven av bidragsrätter. Till den nationella reserven skall överföras minst en bidragsrätt.

Vid ändring av det största antalet gårdsspecifika bidragsrätter beaktas endast heltal. Om det slutliga resultatet av kalkylerna är ett annat tal än ett heltal skall det närmaste heltalet beaktas. Om detta andra tal dock ligger precis mellan två heltal skall det större heltalet beaktas.

En producent kan tillfälligt upplåta en sådan del av bidragsrätterna som han inte själv använder. Bidragsrätterna som upplåts tillfälligt övergår i sin helhet till mottagaren. Upplåtelsen skall omfatta minst en bidragsrätt.

En överföring eller tillfällig upplåtelse sker direkt från en producent till en annan. Den som överför eller upplåter bidragsrätter samt den som tar emot rätter skall tillsammans underrätta den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen om överföringen eller den tillfälliga upplåtelsen.

Om inte kvoten överförs i form av arv, skall den anmälan som avses i 4 mom. göras inom 30 dagar och senast då tiden för inlämnande av ansökan om bidrag per tacka för kalenderåret i fråga löper ut.

7 §
Nationell reserv

Jord- och skogsbruksministeriet upprätthåller och administrerar en nationell reserv avbidragsrätter. Till den nationella reserven, som består av de bidragsrätter som inte fördelats bland producenter, fogas kvotminskningar och bidragsrätter som överförts till reserven i enlighet med andra bestämmelser av Europeiska gemenskapen.

Jord- och skogsbruksministeriet fördelar bidragsrätter ur den nationella reserven till arbetskrafts- och näringscentraler att fördelas vidare till producenter.

8 §
Kvotregister

För att jord- och skogsbruksministeriet skall kunna följa upp och övervaka kvoterna för ministeriet ett register över kvoterna för bidrag per tacka.

9 §
Getköttsproduktion

Vad som i denna förordning bestäms om fårköttsproduktion och kvoter för bidrag per tacka iakttas i tillämpliga delar också i fråga om getköttsproduktion och kvoter för bidrag till getköttsproducenter.

10 §
Övervakning och straff

Om övervakning och straff föreskrivs i 2 kap. i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994).

11 §
Sökande av ändring

Om sökande av ändring i arbetskrafts- och näringscentralens och länsstyrelsens på Åland beslut föreskrivs i 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

12 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 28 december 2005.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 december 2004 om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka (1395/2004).

Helsingfors den 22 december 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Kaisa Sainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.